REG

KOMMUNIKÉ FRÅN JONDETECH SENSORS AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 4 MAJ 2021

Årsstämman i JonDeTech Sensors AB (publ), org. nr 556951-8532, ("Bolaget"), ägde rum tisdagen den 4 maj 2021 i Roschier Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Årsstämman beslutande bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bengt Lindblad, Magnus Eneström och David Wu omvaldes till ledamöter i styrelsen och Erik Hallberg, Jan Johannesson och Thomas Krishan valdes till nya ledamöter i styrelsen. Erik Hallberg valdes till styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Bolagets revisor med Per Andersson som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Stämman fastställde styrelsearvode med 270 000 kronor per år till styrelseordföranden och med 150 000 kronor per år till var och en av övriga av stämman utsedda ledamöter.

Revisorn erhåller ersättning enligt löpande räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska

kunna söka extern finansiering eller att kunna betala med aktier vid förvärv och att kunna söka samarbete med strategiska investerare för Bolaget. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Beslut om nyemission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 700 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner.

Beslut om nyemission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 200 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram for vissa styrelseledamöter samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter.

För mer information, kontakta:

Leif Borg, tillförordnad VD, tel: +46 73 810 93 10, e-post: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail [email protected]. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10