REG

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Kommuniké från extra bolagsstämma i JohnDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") vilken ägde rum den 21 juli 2021. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Extra bolagsstämman genomfördes enbart genom poströstningsförfarande utan fysiskt deltagande, mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19-pandemin och med stöd av lag (2021:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolag- och föreningsstämmor. Den extra bolagsstämman beslutade bland annat följande:

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut från den 10 juni 2021 avseende en riktad nyemission om 210 527 aktier till en teckningskurs om 9,50 kronor. Den riktade nyemissionen innebar en ökning av aktiekapitalet med 8 045,822790 kronor och rätten att teckna aktier i nyemissionen tillkom Bolagets styrelseledamot Thomas Krishan.

Syftet med emissionen, och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att aktierna emitterats inom ramen för det genomförda accelererade bookbuilding-förfarandet som offentliggjordes den 10 juni 2021.

Efter registrering av nyemissionen uppgår Bolagets totala aktiekapital till 1 154 063,03732 kronor fördelat på 30 197 231 aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta
Leif Borg, tillförordnad VD, tel: +46 73 810 93 10, e-post: [email protected]

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail [email protected]. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10