REG

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 2 MARS 2023 I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Extra bolagsstämman i JonDeTech Sensors AB (publ), org. nr 556951-8532, ("Bolaget"), ägde rum torsdagen den 2 mars 2023 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman:

  

Beslut om en riktad emission till Novel Unicorn Limited

Stämman beslutade om en riktad emission om 7 050 000 aktier till Novel Unicorn Limited, ett bolag som kontrolleras av styrelseledamoten Dave Wu. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,5 SEK och genom emissionen ökar aktiekapitalet med 269 433,615 SEK.

 

Beslut om att ingå konsultavtal med Wiser Unicorn Limited (närståendetransaktion)

Stämman beslutade att godkänna ingåendet av det konsultavtal som Bolaget den 9 februari 2023 ingicks med Wiser Unicorn Limited och som offentliggjordes via pressmeddelande samma dag.

 

Beslut om en riktad emission till Wiser Unicorn Limited

Stämman beslutade om en riktad emission om 4 615 384 aktier till Wiser Unicorn Limited, ett bolag som kontrolleras av styrelseledamoten Dave Wu. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,65 SEK och genom emissionen ökar aktiekapitalet med 176 388,595SEK.

 

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydligande av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech

Tel: +46 73 994 85 70

Mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected]https://www.redeye.se.

 

Läs mer på: www.jondetech.com eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70