REG

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 16 NOVEMBER 2022 I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Extra bolagsstämman i JonDeTech Sensors AB (publ), org. nr 556951-8532, ("Bolaget"), ägde rum onsdagen den 16 november 2022. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro och de aktieägare som utövat sin rösträtt har gjort detta genom poströstning. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman:

 

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser på så sätt att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 4 400 000 kronor och högst 8 800 000 kronor och att antalet aktier ska uppgå till lägst 116 000 000 och högst 464 000 000.

 

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om en företrädesemission av units

Stämman godkände styrelsens beslut från den 14 oktober 2022 om en företrädesemission av högst 84 810 749 units. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget på avstämningsdagen den 17 november 2022 erhåller uniträtter för deltagade i emissionen, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till åtta (8) uniträtter. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 21 november 2022 till och med den 5 december 2022. Teckningskursen är 0,5 kronor per unit, motsvarande 0,5 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ska ges ut utan vederlag.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan.


Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.


Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

 

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydligande av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech

Tel: +46 73 994 85 70

Mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected]https://www.redeye.se.

 

Läs mer på: www.jondetech.com eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10