REGMAR

Kinesiska investeringsfonden Jiuyou Fund bekräftar investering om 40 MSEK i JonDeTech i bindande avtal

Som tidigare kommunicerats så ingick JonDeTech Sensors AB (publ) och den kinesiska techfonden Jiuyou Fund en term sheet avseende en riktad emission 40 miljoner SEK med en teckningsperiod fram till och med 30 april 2020. Jiuyou Fund bekräftar nu investeringen i bindande avtal, vilket innebär en teckning av 2 932 552 aktier när avtalet fullgjorts. Investeringen motsvarar ett pris om 13,64 kronor per aktie och en utspädning om cirka 13,65 procent.

Anledningen till att styrelsen valde att genomföra en nyemission som avvek från aktieägarnas företrädesrätt var bedömningen att Jiuyou Fund kommer att kunna spela en instrumentell roll för bolaget på den asiatiska marknaden. Utöver att de är en finansiellt stark ägare med en långsiktig tro på bolaget kommer Jiuyou Fund att kunna ge tillgång till relevanta lokala intressenter och en plattform för värdeskapande. JonDeTech och Jiuyou Fund har därför också kommit överens i det bindande avtalet att investeringen genomförs genom att 20 miljoner SEK överförs till bankkonto för JonDeTech i Sverige senast den 15 maj 2020 och att resterande 20 miljoner SEK överförs i lokal valuta till helägt dotterbolag i Kina till JonDeTech. Tekniskt hanteras detta genom att 20 miljoner SEK i Sverige utgör emissionslikvid och att resterande 20 miljoner SEK i Kina tillskjuts JonDeTech som ett villkor för investeringen.

Bolaget ämnar i första hand använda kapitalet till att (i) vidareutveckla bolagets Go-To-Market-strategi, (ii) förstärka bolagets närvaro i Asien, (iii) utveckla bolagets tillverkningskapacitet, (iv) stärka bolagets produktportfölj, (v) stärka organisationen samt (vi) nya patent.

- Det är med stor glädje och tillförsikt vi nu fullt ut kan välkomna Jiuyou Fund och deras ordförande och verkställande direktör Frank Liu som aktieägare i JonDeTech. Jiuyou Fund kommer att vara en viktig del i vår Go-To-Market-plattform och vi ser fram emot ett ömsesidigt gynnsamt och långsiktigt samarbete, säger Per Lindeberg, vd JonDeTech.

Efter fullbordande av transaktionen kommer de utestående aktierna i bolaget att öka från 18 551 000 till 21 483 552, vilket motsvara en utspädning om cirka 13,65 procent. Emissionen av nya aktier sker i enlighet med det bemyndigande styrelsen erhöll vid årsstämman den 27 maj 2019.

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, E-mail: [email protected]

Emil Esselin, Nordic Relationship Manager, Jiuyou Fund, Email: [email protected]

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 20:25.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

Bifogade filer

PM-Swe.pdf

Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10