REGMAR

JonDeTech Sensors AB avtalar strategiskt samarbete med Novel Unicorn

JonDeTech Sensors AB (publ) ingår avtal med den strategiska partnern Novel Unicorn, baserad i Hong Kong, om ett långtgående gemensamt samarbete med fokus på den asiatiska elektronikmarknaden. Samarbetsavtalet innebär även att Novel Unicorn kan komma att ingå ett ägarförhållande med JonDeTech genom en incitamentsmekanism bestående av bland annat 8,8 miljoner teckningsoptioner.

Efter månader av analys- och utvärderingsarbete av olika potentiella samarbetspartners som del av JonDeTechs nya Go-To-Market strategi med fokus på den asiatiska konsumentelektronikmarknaden, har JonDeTech nu formaliserat ett långtgående samarbetsavtal med Hong Kong-baserade Novel Unicorn. Det ingångna samarbetsavtalet omfattar såväl etablering av närvaro i Asien, kommersialisering av JonDeTechs proprietära och patenterade senorsteknologi, som genomförande av en finansieringsrunda i Asien för att täcka det finansieringebehov som en storskalig kommersiell expansion och ambitiös uppskalning av verksamheten kommer att ge upphov till.

Att samarbetet är utformat som ett långsiktigt strategiskt partnerskap framgår även av en noggrant utarbetad milestone-baserad planering där tydligt formulerade delmål har definierats vad gäller både målens omfattning och dess genomförande i tid. Partnerskapet förväntas resultera i signifikanta synergieffekter som resultat av kombinationen av respektive parts komplementerade styrkor - Novel Unicorns djupa erfarenheter och breda nätverk inom relevanta och för JonDeTech attraktiva marknadssegment på den asiatiska marknaden, och JonDeTechs unika IR-sensor-nanoteknologi med specifika konkurrensfördelar som möjliggör helt nya applikationer.

En framgångsrik exekvering av det gemensamt utarbetade strategiska samarbetet, med tidsenlig uppfyllnad av alla de på förhand definierade milstolparna, kan så småningom komma innebära att Novel Unicorn blir en framträdande ägare i JonDeTech. Detta då en sådan måluppfyllnad enligt det ingångna samarbetsavtalet berättigar Novel Unicorn till upp till 8 800 000 teckningsoptioner, vars påkallande kommer innebärande emission av lika många nya aktier i JonDeTech med samma kvotvärde som nuvarande 18 121 000 utestående aktier.

Incitamentsstrukturen omfattar även möjligheten för Novel Unicorn att berättigas till kontantutbetalningar om total 7 500 000 kronor ifall uppsatta milstolpar uppfylls.

Undertecknandet av samarbetsavtalet inkluderar inte någon omedelbar överföring av teckningsoptioner eller kontantutbetalning, utan sådana förutsätter att de ovan nämnda milstolparna fullgörs tidsenligt och senast den 31 december 2021. Avtalets villkor specificerar även att 75 procent av de lösta aktierna kommer omfattas av inlåsningsvillkor under en period om sex månader efter lösen. Teckningsoptionerna utfärdas genom det bemyndigande styrelsen erhöll av årsstämman den 27 maj 2019.

I och med ingången av detta samarbetsavtal tar JonDeTech nu det definitiva steget in i den kommersiella fas som följer efter flera års fokus på sensorteknologi- och produktionsprocessutveckling.

Stockholm 2020-02-29

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2020 kl. 00:10.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10