REGMAR

JonDeTech offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 och TO3, som beslutades av styrelsen den 13 september 2023 och som godkändes av extra bolagsstämma den 16 oktober 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 88,6 procent där cirka 20,7 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 1,6 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 66,3 procent tecknas av emissionsgaranter.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 3 november 2023. Det slutliga utfallet visar att totalt 129 197 795 units har tecknats genom Företrädesemissionen, vilket motsvarar 88,6 procent av Företrädesemissionen. 30 152 759 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 20,7 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 2 395 780 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen och 96 649 256 units tecknas av emissionsgaranter, vilket motsvarar 66,3 procent av Företrädesemissionen. Varje unit i företrädesemissionen består av sju (7) nya aktier, sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3. Sammantaget tecknades således 904 384 565 nya aktier, 904 384 565 teckningsoptioner av serie TO2 och 904 384 565 teckningsoptioner av serie TO3.

 

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 36,2 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 kan Bolaget sammanlagt tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 99,5 MSEK.

 

Dean Tosic, VD JonDeTech kommenterar

"Jag vill tacka alla aktieägare som har visat på fortsatt förtroende och hjälpt till att säkerställa att vi nu har en långsiktig finansieringsplan på plats. Nu kan vi blicka framåt och fortsätta fokusera på kommersialisering av bolaget. Under nästa år är målsättningen att, i tillägg till de två redan tillgängliga produkterna, lansera både JIRS30 och den paketerade lösningen med JIRS10. Med fyra produkter ute på marknaden har vi ett konkurrenskraftigt erbjudande, som i kombination med våra etablerade samarbeten, gör att vi är väl positionerade på marknaden med sensorer inom infraröd strålning, värmeflöden och temperaturmätning."


Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 18 oktober 2023 med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet"). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

 

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 904 384 565 från 145 848 299 aktier till 1 050 232 864 aktier, och aktiekapitalet uppgår till cirka 5 776 280,752 SEK (efter registrering av den minskning av aktiekapitalet som beslutades på extra bolagsstämman den 16 oktober 2023).  För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 1 808 769 130 aktier, från 1 050 232 864 aktier till 2 859 001 994 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 11 552 561,50 SEK, från cirka 5 776 280,752 SEK till cirka 17 328 842,256 SEK.

 

Teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 27 december 2023 till och med den 10 januari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,05 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 12 januari 2024 till och med den 26 januari 2024. Teckningsoptionerna av serie TO2 avses tas upp för handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

 

Teckningsoptioner av serie TO3

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 september 2024 till och med den 30 september 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 2 oktober 2024 till och med den 16 oktober 2024. Teckningsoptionerna av serie TO3 avses tas upp för handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

 

Betalda tecknade units ("BTU")

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 47, 2023.

 

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare och Mangold Fondkommission lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av units. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 10 november 2023. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 23 111 041 nya units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till JonDeTech i samband med Företrädesemissionen.


För mer information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, VD, E-post: [email protected]

www.jondetech.se

 

Denna information är sådan information som JonDeTech (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2023 kl. 08:30 CET.

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE.


Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i JonDeTech. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i JonDeTech kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 18 oktober 2023 på JonDeTechs hemsida, www.jondetech.se. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i JonDeTech. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i JonDeTech har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaqs regelverk för emittenter.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70