REG

JonDeTech offentliggör utfall i företrädesemission av units

 

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget" eller "JonDeTech") offentliggör idag utfallet i den emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 14 oktober 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 54,8 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 44 846 059 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 52,9 procent av Företrädesemissionen, och 1 607 427 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande 11 654 734 units eller cirka 13,7 procent, tilldelas emissionsgaranter och JonDeTech tillförs därmed totalt cirka 29,1 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 5 december 2022 och utfallet visar att Företrädesemissionen blev tecknad cirka 54,8 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 44 846 059 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 52,9 procent av Företrädesemissionen, och 1 607 427 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande 11 654 734 units eller cirka 13,7 procent, tilldelas emissionsgaranter. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 29,1 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 6,8 MSEK, inklusive kontanta kostnader för emissionsgarantin. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att återbetala lån, möjliggöra fortsatta marknadslanseringsaktiviteter för att skapa tillväxt samt finansiera färdigställande av produktionsprocess för högvolymstillverkning.

 

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats units i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 16 november 2022.

 

Verkställande direktör Dean Tosic kommenterar:

"I en extremt utmanande marknad känns det bra att vi lyckats med en kapitalanskaffning med tillfredställande täckningsgrad. Med denna finansiering fortsätter arbetet framåt med färdigställandet av JIRS30 och exekvering av vår go-to market plan, och vi kommer löpande kommunicera våra framsteg."

 

Antal aktier och aktiekapital

Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 58 108 220 och uppgå till 89 912 251. Aktiekapitalet kommer att öka med 2 220 752,875999 SEK och uppgå till 3 436 224,513430 SEK efter registreringen.

 

För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO1 fullt utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 89 912 251 aktier till 148 020 471 aktier och aktiekapitalet från 3 436 224,513430 SEK till 5 656 977,389428 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023.

 

Handel med BTU

Sista dag för handel med betalda tecknade Units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market beräknas inträffa under vecka 51, 2022.

 

Handel med nya aktier och teckningsoptioner

De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market under vecka 52, 2022.

 

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar vidare emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech

Tel: +46 73 994 85 70

Mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected]https://www.redeye.se.

 

Läs mer på: www.jondetech.com eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10