REGMAR

JonDeTech och VarioPrint tecknar utvecklingsavtal för första produkten, etablerar "fabless" modell som stärker kvalitet och kontroll samt anpassar tidsplan för högvolymproduktion

Den 7 januari 2021 meddelade JonDeTech Sensors AB (publ) och VarioPrint AG, Heiden, Schweiz, att man inlett förhandlingar om ett ingå ett långsiktigt samarbete avseende utveckling, produktion och distribution av JonDeTechs sensorelement. Bolagen har idag kommit överens om ett slutligt utvecklingsavtal, inklusive att alla de delprocesser som ska ligga under VarioPrints ansvar snarast ska etableras lokalt hos dem. Därigenom uppnås den "fabless strategi" som sedan tidigare kommunicerats. Detta kommer sedan följas av att bolagen även ingår ett leveransavtal. "Fabless strategin" innebär en tydlighet i gränssnittet mellan JonDeTechs produktägarskap och VarioPrints ansvar att industrialisera och producera JIRS30 i högvolym. Detta ersätter tidigare term sheet och diskussioner om joint-venture eller gemensamägt bolag.

JonDeTech och VarioPrint har haft en nära relation i snart tre år, varav det senaste året inneburit ett mer fördjupat samarbete. Med en gemensam målbild avseende potentialen för JonDeTechs unika IR-sensorelement har bolagen fört intensiva diskussioner om den bästa vägen framåt för att nå marknaden med höga volymer. Dessa diskussioner har mynnat ut i en rad beslut, bland annat:

1) Den överenskomna "fabless strategin" ger optimala förutsättningar för båda parter och utgör ett viktigt fundament för kundleveranser i volym.

2) All produktion, även nanotrådsplätering, kommer att ske under VarioPrints översyn.

3) När alla delprocesser flyttats till VarioPrint kommer de att aktivt ta ett helhetsansvar för produktionen och produktens kvalitet.

- De senaste månaderna har gjort det möjligt för oss att förstå JIRS stora potential ytterligare. Vårt nära samarbete och intensiva dialog ledde oss till detta utvecklingsavtal. Baserat på detta avtal kommer vi att kunna fördela vårt gemensamma kunnande och resurser på bästa möjliga sätt, säger Nicolas Härtsch, vd VarioPrint.

Att etablera en produktionslina för nanotrådsplätering lokalt hos VarioPrint är en av flera förutsättningar för att nå högvolymsproduktion. På kort sikt innebär dock detta att den nuvarande tidplanen måste anpassas, även om fokus fortsatt är på att uppnå centrala milstolpar inför högvolymproduktionen. När den framtida strukturen etableras och detaljeras ytterligare avser bolaget att återkomma med en uppdaterad plan. Genom den tydliga ansvarsfördelningen kommer det frigöras resurser i Stockholm som kan användas till att accelerera egen R&D samt driva på nya innovationer för att stärka nano-plattformen ytterligare.

- Att ingå detta avtal med VarioPrint innebär att vi nu får en huvudleverantör av vår produkt där ansvarsfördelningen mellan produktägande och produktionsansvar är helt klarlagt. Genom deras kunskap och övergripande kontroll skapas förutsättningar för att såväl komma in i produktion snabbare som att därefter accelerera output över tid , säger Leif Borg, tillförordnad vd JonDeTech.

Avsikten är att utvecklingsavtalet sedan kompletteras med ett mer renodlat leveransavtal när produktionsprocessen närmar sig marknadsoutput.

För mer information, kontakta:

Leif Borg, tillförordnad vd JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: [email protected]

Nicolas Härtsch, vd VarioPrint, tel: +41 71 898 81 81, mail: [email protected]

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 20.00.

Om VarioPrint

VarioPrint grundades 1970 och ägs idag av ledningen och är nu en av de marknadsledande inom PCB-teknik i Europa. Med en produktionsyta på över 10 000 m2, en årlig kapacitet på 50 000 m2 och högautomatiserade moderna maskiner, konkurrerar VarioPrint framgångsrikt på den globala marknaden. På VarioPrint kombineras tradition och högteknologi för att skapa en hälsosam företagskultur och säkerställa innovativa och pålitliga produkter. Läs mer på: https://www.VarioPrint.ch/en/company.html.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10