REGMAR

JonDeTech genomför företrädesemission, upptar brygglånefinansiering, avslutar finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 1 och avbryter riktad emission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har, villkorat av godkännande från efterföljande extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 40,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden löper under perioden från och med den 20 oktober 2023 till och med den 3 november 2023. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning tillföra Bolaget cirka 40,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 51,0 MSEK, före emissionskostnader, och vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 61,3 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 88,7 procent av teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden, toppgarantiåtaganden och top-downgarantiåtaganden. Bolagets samarbetspartner, Wiser Unicorn Ltd. ("Wiser"), har åtagit sig att delta i Företrädesemissionen och teckna units mot kvittning av utestående fordringar mot Bolaget. Åtagandet från Wiser medför även att Bolaget avbryter den riktade emission som beslutades av extra bolagsstämma i Bolaget den 2 mars 2023. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen förutsätter en minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, som också föreslås vid den extra bolagsstämman. I samband med Företrädesemissionen upptar Bolaget ett brygglån om 9,0 MSEK ("Brygglånefinansieringen") från två långivare ("Långivarna"). Bolaget har även träffat en överenskommelse med Nordic Growth Opportunities 1 ("NGO1") om att avsluta samarbetet och att utestående skuldförhållande under finansieringsavtalet med NGO1 ska kvittas inom ramen för Företrädesemissionen.

Sammanfattning

 • Den som på avstämningsdagen den 18 oktober 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) aktier, sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 40,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 51,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 61,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 20 oktober 2023 till och med den 3 november 2023.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 1,9 procent av teckningsförbindelser, cirka 63,1 procent av bottengarantiåtaganden, cirka 16,1 procent av toppgarantiåtaganden och cirka 7,6 procent av top-downgarantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 88,7 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet och godkänner ändring av bolagsordningen.
 • I samband med Företrädesemissionen har JonDeTech beslutat att uppta Brygglånefinansieringen om totalt 9,0 MSEK från Långivarna. Brygglånefinansieringen löper med en marknadsmässig ränta om 2,0 procent per påbörjad 30-dagarsperiod och återbetalas med emissionslikvid.

 

 • Bolaget har även nått en överenskommelse med NGO1 om att avsluta samarbetet och att utestående skuldförhållanden ska kvittas inom ramen för Företrädesemissionen.

 

 • Dessutom har Bolaget ingått överenskommelse med sin samarbetspartner Wiser med innebörden att den riktade emission som beslutades den 2 mars 2023 till Wiser ska avbrytas. Wiser har i stället åtagit sig att teckna aktier i Bolaget i utbyte mot att de tecknade aktierna betalas för genom kvittning av fordringar Wiser som har gentemot Bolaget.

 

Bakgrund och motiv i sammandrag

JonDeTechs styrelse har, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma i Bolaget, beslutat om en Företrädesemission av units beståendes av aktier och teckningsoptioner. Emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer användas för att färdigställa den finala produktionsprocessen för högvolymstillverkning av det egna sensorelementet i förberedelse inför kommersialisering. Däri inkluderas även vidareutveckling av Bolagets produktportfölj och kritiska processer såsom leverans- och kvalitetskontroll.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses disponeras för följande användningsområden:

 • Försäljnings- och marknadsutveckling.
 • Återbetalning av Brygglånefinansiering som handlas upp i samband med Företrädesemissionen.
 • Återbetalning av skulder till NGO1 till följd av överenskommelsen att avsluta samarbetet samt betalning för Wisers utförda kommersialisering- och marknadsföringsinsatser i enlighet med tidigare ingånget konsultavtal.

 

Villkor för Företrädesemissionen

 • Den som på avstämningsdagen den 18 oktober 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i JonDeTech erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit i Företrädesemissionen. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier, sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3.
 • Teckningskursen är 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 40,8 MSEK, före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden för teckning av units kommer att löpa från och med den 20 oktober 2023 till och med den 3 november 2023.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 145 848 299 units, motsvarande 1 020 938 093 aktier, 1 020 938 093 teckningsoptioner av serie TO2 och 1 020 938 093 teckningsoptioner av serie TO3.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO2

 • Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 27 december 2023 till och med den 10 januari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,05 SEK.
 • Teckningsoptionerna av serie TO2 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 12 januari 2024 till och med den 26 januari 2024.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 51,0 MSEK.
 • Teckningsoptionerna av serie TO2 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO3

 • Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 september 2024 till och med den 30 september 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK.
 • Teckningsoptionerna av serie TO3 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 oktober 2024 till och med den 16 oktober 2024.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 61,3 MSEK.
 • Teckningsoptionerna av serie TO3 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Förändring av antal aktier, aktiekapital och minskning av aktiekapitalet, aktiernas kvotvärde samt utspädning

Som ett led i den föreslagna Företrädesemissionen kommer styrelsen föreslå att extra bolagsstämma beslutar om att minska Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. I syfte att Företrädesemissionen inte ska medföra att Bolagets aktiekapital eller bundna egna kapital blir oproportionerligt högt kommer styrelsen i Bolaget också föreslå att bolagsstämman beslutar om minskningen i två steg. Den andra minskningen av aktiekapitalet motsvarar den del av aktiekapitalet som, efter Företrädesemissionen, överstiger det nuvarande aktiekapitalet, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde.

I det första steget föreslås således Bolagets aktiekapital minskas för att aktiernas kvotvärde ska uppgå till 0,006 SEK genom en minskning med 4 698 872,538079 SEK, för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av egna aktier, till 875 089,794 SEK. I det andra steget, föreslås en ytterligare minskning medförande att Bolagets aktiekapital minskas till 5 573 962,33 SEK vilket motsvarar Bolagets aktiekapital innan den första minskningen.

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 6 125 628,558 SEK, till kvotvärdet 0,006 SEK, från 875 089,794 SEK till 7 000 718,352 SEK. Antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 1 020 938 093, från 145 848 299 till högst 1 166 786 392, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 87,50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den andra minskningen av aktiekapitalet kommer aktiekapitalet minskas med högst 1 426 756,019921 SEK från högst 7 000 718,352 SEK till 5 573 962,332079 SEK.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2, under antagandet att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 1 020 938 093 från 1 166 786 392 till högst 2 188 784 485, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 46,67 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.  Till vilket totalt belopp som aktiekapitalet kommer att öka med, och vad det totala aktiekapitalet kommer att uppgå till, är beroende av om - och i vilken utsträckning - ovan nämnda minskning av aktiekapitalet har genomförts.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3, under antagandet att Företrädesemissionen fulltecknas och att samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 1 020 938 093 från 2 188 784 485 till högst 3 210 782 578, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 31,81 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Till vilket totalt belopp som aktiekapitalet kommer att öka med, och vad det totala aktiekapitalet kommer att uppgå till, är beroende av om - och i vilken utsträckning - ovan nämnda minskning av aktiekapitalet har genomförts.

EU-tillväxtprospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 18 oktober 2023 ("Prospektet").

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen från styrelse, ledning och befintliga aktieägare varav 1,0 procent tecknar genom  kvittning av utestående lån, bottengarantiåtaganden om cirka 25,8 MSEK, motsvarande cirka 63,1 procent av Företrädesemissionen, toppgarantiåtaganden om cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 16,1 procent av Företrädesemissionen från långivare och utgör kvittning av utestående lån samt top-downgarantiåtaganden om 3,1 MSEK, motsvarande cirka 7,6 procent av Företrädesemissionen från bland annat Wiser som utgör kvittning av fordran och utestående lån. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 88,7 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Garantiersättning utgår med femton (15) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna väljer kontant ersättning, vilket motsvarar högst cirka 4,9 MSEK, eller med tjugo (20) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna väljer ersättning i form av nyemitterade units, vilket motsvarar högst 161 777 350 aktier, 161 777 350 teckningsoptioner av serie TO2 och 161 777 350 teckningsoptioner av serie TO3. Om emissionsgaranterna väljer att få garantiersättning i nyemitterade units kommer styrelsen att besluta om nyemission av sådana units med stöd av det bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2023. Teckningskursen för eventuella units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. För teckningsförbindelser och top-downgaranti utgår ingen ersättning. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Brygglån

JonDeTech har beslutat att uppta Brygglånefinansieringen om totalt 9,0 MSEK från Långivarna i syfte att säkerställa Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalbehov fram till och med slutförandet av Företrädesemissionen. Brygglånefinansieringen löper med en marknadsmässig ränta om 2,0 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Brygglånet, inklusive upplupen ränta, återbetalas med emissionslikvid från Företrädesemissionen. Vidare innehåller Brygglånefinansieringen ett villkor som, för det fall Bolaget anses vara i default under låneavtalet, ger Långivarna rätt att påkalla kvittning av 4,5 MSEK av lånebeloppet åt gången, i utbyte mot nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för de riktade kvittningsemissionerna ska enligt villkoret motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittskursen för de fem föregående handelsdagarna före dagen då Långivarna påkallar kvittning.

Uppsägning av finansieringsavtal med NGO1

Den 29 april 2023 offentliggjorde JonDeTech att Bolaget ingått ett finansieringsavtal med NGO1 avseende en kreditram om maximalt 23,21 MSEK för en 24-månadersperiod fördelat i tretton trancher ("Finansieringsavtalet"). Enligt Finansieringsavtalet skulle återbetalning av avropade trancher ske genom kvittningsemissioner där NGO1 erhåller nyemitterade aktier i Bolaget. Bolaget har hittills avropat tre trancher, uppgående till sammanlagt cirka 5,77 MSEK, av vilka cirka 2,33 MSEK har kvittats mot nyemitterade aktier. Enligt Finansieringsavtalet skulle Bolaget avropa minst 6 MSEK. Med anledning av Företrädesemissionen har parterna nu kommit överens om en uppsägning av Finansieringsavtalet. Som ett led i uppsägningen av Finansieringsavtalet kommer NGO1 delta i Företrädesemissionen och kvitta utestående fordringar gentemot Bolaget mot units i egenskap av teckningsåtagare och garant. Uppsägningen av Finansieringsavtalet är villkorad av Företrädesemissionens slutförande.

Överenskommelse med Wiser och avbruten riktad nyemission

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 2 mars 2023 beslutades om en riktad nyemission till Bolagets samarbetspartner Wiser (ett bolag som kontrolleras av Bolagets styrelseledamot Dave Wu), avseende 4 615 384 aktier till en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie, motsvarande cirka 3 MSEK. Betalning för de nya aktierna har inte erlagts och inga aktier har registrerats. Mot bakgrund av att Bolaget nu genomför Företrädesemissionen har Bolaget träffats en överenskommelse med Wiser och beslutat att avbryta den riktade emissionen till Wiser. Överenskommelsen med Wiser innebär att Wiser, istället för att fullfölja den riktade nyemissionen, åtar sig att ingå garantiåtaganden inom ramen för Företrädesemissionen och därigenom kvitta 1,55 MSEK i Företrädesemissionen mot de fordringar som Wiser har gentemot JonDeTech för utförda kommersialierings- och marknadsföringsinsatser samt kvitta ytterligare en fordran om cirka 0,54 MSEK avseende lån inklusive upplupen ränta som Wiser tillhandahållit Bolaget. Överenskommelsen med Wiser är villkorad av Företrädesemissionens slutförande.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen  

Extra bolagsstämma

16 oktober 2023

Sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter

16 oktober 2023

Första dag för handel med Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter

17 oktober 2023

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

18 oktober 2023

Beräknat datum för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt

18 oktober 2023

Teckningsperiod i Företrädesemissionen

20 oktober 2023 till och med 3 november 2023

Handel med uniträtter (UR)

20 oktober 2023 till och med 31 oktober 2023

Handel med betalda tecknade units (BTU)

20 oktober 2023 till och med vecka 47

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

7 november 2023

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till JonDeTech i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, VD

E-post: [email protected]

www.jondetech.se

Denna information är sådan information som JonDeTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2023 17:30 CEST.

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i JonDeTech. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i JonDeTech kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 18 oktober 2023 på JonDeTechs hemsida, www.jondetech.se. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i JonDeTech. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i JonDeTech har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaqs regelverk för emittenter.

 

Bifogade filer

JONDET3.PDF

Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70