REG

JonDeTech beslutar om riktade emissioner till Nordic Growth Opportunities 1

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar härmed att styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av bolagsstämman den 28 juni 2023, beslutat om fem (5) riktade emissioner till Nordic Growth Opportunities 1 ("Investeraren"). Emissionerna genomförs med anledning av att Investeraren, i enlighet med det finansieringsavtal som JonDeTech offentliggjorde genom pressmeddelande den 29 april 2023 ("Finansieringsavtalet"), begärt teckning av aktier i Bolaget till ett belopp överstigande 500 000 SEK.

Styrelsen för JonDeTech har idag beslutat om totalt fem (5) riktade emissioner till Investeraren (de "Riktade Emissionerna"). Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra villkoren enligt Finansieringsavtalet. Bakgrunden till besluten är att Investeraren begärt teckning av aktier i Bolaget till ett belopp överstigande 500 000 SEK. Enligt Finansieringsavtalet ska Bolaget därför besluta om emission av aktier till ett värde motsvarande det belopp som Investeraren påkallat för teckning.

Investeraren har påkallat teckning av aktier vid fem olika tillfällen motsvarande ett totalt värde om 500 000 SEK. Teckningskursen för samtliga emissioner har beräknats enligt Finansieringsavtalet och motsvarar nittiofem procent (95%) av genomsnittet av den näst (2:a) och tredje (3:e) lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under tio (10) handelsdagar  ("VWAP period") före respektive begäran om teckning av aktier, enligt Nasdaq First North Growth Markets kurslista för aktien i Bolaget. Styrelsen bedömer därför teckningskursen i varje emission som marknadsmässig. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att uppfylla villkoren i Finansieringsavtalet vilket styrelsen bedömer ligger i samtliga aktieägares intresse.

Betalning för de tecknade aktierna har erlagts genom delvis kvittning av de trancher som betalats ut till Bolaget under Finansieringsavtalet. Övriga villkor för de Riktade Emissionerna framgår nedan:

  • 526 315 aktier emitteras till en kurs om 0,19 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med 20 114,461430 SEK.
  • 526 315 aktier emitteras till en kurs om 0,19 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med 20 114,461430 SEK.
  • 500 000 aktier emitteras till en kurs om 0,20 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med 19 108,767022 SEK.
  • 526 315 aktier emitteras till en kurs om 0,19 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med 20 114,461430 SEK.
  • 588 235 aktier emitteras till en kurs om 0,17 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med 22 480,891137 SEK.

De Riktade Emissionerna medför att Bolagets aktiekapital totalt ökar med cirka 101 933,04 kronor, från cirka 5 026 788,10 kronor till cirka 5 128 721,14 kronor. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 2 667 180, från 131 530 938 till 134 198 118. Emissionerna medför en total utspädning för befintliga aktieägare om cirka 1,99 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70