REGMAR

JonDeTech beslutar om en riktad nyemission om cirka 7,2 MSEK

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av 1 606 800 aktier till en grupp om 15 investerare ("Nyemissionen"). Teckningskursen är fastställd till 4,50 SEK per aktie och Bolaget tillförs genom Nyemissionen cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader. Motivet med Nyemissionen är att fortsatt finansiera idriftsättning av produktionsprocessen för högvolymsproduktion samt bolagets kommersialisering.

Styrelsen i JonDeTech har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2022, beslutat att genomföra Nyemissionen om 1 606 800 till en teckningskurs om 4,50 SEK, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen har tecknats av 15 investerare.

Nyemissionen genomförs i syfte att möjliggöra en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning. Storleken på det kapital som behöver tas in i detta skede är begränsat varför kostnaderna för att i stället genomföra en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga. Vidare har Bolagets styrelse övervägt andra finansieringslösningar, till exempel upptagande av banklån eller annan skuldfinansiering, men funnit att det med beaktande av Bolagets kapitalbehov ligger i Bolagets och indirekt aktieägares intresse att Nyemissionen genomförs på nedan angivna villkor. Med hänsyn till ovan är det därför styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra Nyemissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.  

Teckningskursen har fastställts till 4,50 SEK. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 21 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 15 juni 2022 till och med 20 juli 2022, dvs. 25 handelsdagar. Till grund för att fastställa teckningskursens marknadsmässighet har Bolagets styrelse beaktat svårigheten att anskaffa kapital i rådande marknadsläge. Vidare har förhandling med tecknarna i Nyemissionen skett på armlängds avstånd. Slutligen noterar Bolagets styrelse att de senaste två veckornas ökning av Bolagets aktiekurs inte kan motiveras eller förklaras av information som kommer från Bolaget. Mot bakgrund av ovan bedömer Bolagets styrelse att teckningskursens marknadsmässighet är säkerställd.

Bolaget avser att använda nettolikviden från Nyemissionen till fortsatt finansiering av produktionsprocessen för högvolymsproduktion samt bolagets kommersialisering.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i JonDeTech ökar med 1 606 800 aktier, från 30 197 231 aktier till 31 804 031 aktier och att aktiekapitalet ökar med 61 407,9 SEK, från cirka 1 154 063,70 SEK till cirka 1 215 471,6 SEK. Nyemissionen innebär en utspädning för JonDeTechs befintliga aktieägare om cirka 5 procent.

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, e-mail: [email protected]

 

Denna information är sådan som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2022 kl. 19.00 CEST.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected]https://www.redeye.se.

Läs mer på: www.jondetech.com eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10