JONDETECH SENSOR AB (Publ), DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019

ANDRA KVARTALET 2019

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 19 (9) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4 828 (-4 744) TSEK
  • Resultat per aktie var -0,27 (-0,28) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 444 (-4 370) TSEK

FÖRSTA HALVÅRET 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 19 (9) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -9 364 (-7 616) TSEK
  • Resultat per aktie var -0,52 (-0,46) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 605 (-6 600) TSEK
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 17 647 (44 729) TSEK

VD HAR ORDET

Inledning

Den 13 maj började jag som vd och tackar Leif Borg som varit interims-vd sedan januari 2019 och som med full kraft fortsätter i sin ordinarie huvudroll som COO.

Deep Tech och långsiktigt bolagsvärde

JonDeTech är ett "Deep Tech-bolag" som baserat på betydande vetenskapliga framsteg och högteknologisk innovation inom nanoteknologi arbetar för en energi- och resurseffektivare samt säkrare värld. Vår teknologi möjliggör helt nya funktioner i såväl konsument- som industriprodukter. Vi rör oss i skärningspunkten för några av de största teknologikrafterna i vår tid. Kombinationen av AI (Artificiell Intelligens), IoT (Internet of Things), 5G och den fjärde industriella revolutionen kallar vi "Den perfekta stormen". Dessa teknologier förstärker varandra, skapar dominoeffekter och driver digitaliseringen framåt och förväntas skapa en massiv efterfrågan av sensorer för att samla in och analysera data. Efter år av omfattande forskning och långsiktiga investeringar är vi mycket väl rustade för den fortsatta kommersiella utvecklingen av bolaget. Vi har utvecklat och fortsätter bygga upp en stark IPR (Intellectual Property Rights) i form av patent, affärshemligheter och vunnen know-how inom nanoteknologi. Tack vare dessa uppbyggda konkurrensbarriärer runt JonDeTech ser vi att det blir mycket svårt för våra konkurrenter att replikera vår teknik.

Produktion och skalbarhet

Vi har under kvartalet ökat intensiteten i våra investeringar kring tillverkningen och skalbarheten, vilket har resulterat i en mycket viktig milstolpe för bolaget. Innan sommaren lyckades vi med att verifiera processen för högvolymproduktion. Denna milstolpe har också skapat förutsättningar för att accelerera samarbetet med stora globala bolag. Vi har stärkt dialogen med potentiella strategiska partners i de största techhubbarna i Asien och USA. För att kunna möta deras potentiella långsiktiga efterfrågan på årsvolymer på över 100 miljoner och erbjuda en säkrad produktkvalitet inför kontinuerlig produktion, genomför vi nu ännu en tech transfer för våra olika processteg på ISO-certifierade produktionsanläggningar i Europa.

Kommersialisering och strategiska partners

I takt med att produktionen kommer på plats kan vi nu utforma en tydligare kommersiell strategi, vilken successivt kommer anpassas och stärkas i takt med att vi skalar upp vår produktionskapacitet. Fokus ligger på att skapa gemensamma utvecklingsprojekt med stora globala komponenttillverkare med befintliga kundstockar och etablerade kanaler ut på konsumentelektronikmarknaden. Vi har även identifierat andra marknadsvertikaler där flexibla, tunna och robusta sensorer efterfrågas i mycket stora volymer. Utvecklingstakten för våra applikationer inom närvaro-/frånvarodetektering, för en effektivare strömförbrukning i produkter som bärbara datorer och plattor, fortsätter i oförminskad styrka. Kombinationen mellan en stark efterfrågan av effektivare energiförbrukning, potentiellt mycket stora volymer och behov av små, tunna och slittåliga sensorer gör området högintressant. Amerikanska Intels innovationssatsning med namnet Project Athena  (vv. se bifogad länk) stärker den bilden ytterligare. Samtidigt som vi går in i en intensiv kommersialiseringsfas, kommer vi bibehålla en hög innovationshöjd och produktutvecklingstakt samt kontinuerligt förstärka vår patentportfölj.

Kommunikation

Vi har under kvartalet ökat aktiviteterna avseende vår kommunikation med marknaden, och det tänker vi fortsätta med. Det gäller både i fråga om hur vi som ett "Deep Tech-bolag" kan skapa uthålliga värden på lång sikt och aktiviteter och händelser i det kortare perspektivet som kan hjälpa våra intressenter att förstå hur vägen dit kommer att se ut. Jag ser mycket fram emot att få vara med att driva och accelerera JonDeTech's utveckling i den kommersialiseringsfas vi nu befinner oss i. Vår ambition är att löpande uppdatera er, våra aktieägare, om våra resultat och nya landvinningar.

Per Lindeberg, VD

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/devices-systems/laptops/laptop-innovation-program.html

Den fullständiga rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt publiceras på www.jondetec.se.

För bildmaterial, vänligen besök JonDeTechs presswebb.

30 augusti 2019

För ytterligare information kontakta:
Per Lindeberg
[email protected]
+46 73 870 00 00

Michael Olsson, Ordf
[email protected]

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 8:45 CET.

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected]https://www.redeye.se. Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10