REGMAR

DELÅRSRAPPORT Q1 2024 FÖR JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Första kvartalet 2024 (jämfört med det första kvartalet 2023)

 • Orderstocken uppgick till 2 141 tkr (0)
 • Nettoomsättningen uppgick till 565 tkr (0)
 • Summa rörelseintäkterna ökade med 52% till 2 392 tkr (1 573)
 • EBITDA förbättrades med 31% och uppgick till -8 603 tkr (-12 414)
 • Rörelsekostnaderna exkluderat avskrivningar minskade med 21 % och uppgick till -10 995 tkr (-13 987)
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 817 tkr (-12 555)
 • Resultat per aktie före utspädning -0,01 kr (-0,12)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten stärktes med 11% och uppgick till -6 454 tkr (-7 244)
 • Soliditeten uppgick till 79% (80%)

 

"Under det första kvartalet har vi minskat kostnaderna med 21 procent och vår bedömning är att den nya kostnadsstrukturen ska nå fullt genomslag under kommande två kvartal. Samtidigt genomför vi riktade insatserför att vidareutveckla produktportföljen och bygga distributionskanaler för att kunna nå ut till den globala marknaden när produkterna är kommersiellt redo, vilket har resulterat i en sammanlagd orderbok om 2,1 miljoner kronor i det första kvartalet." Utdrag från Leif Borgs vd-ord.

Urval av väsentliga händelser under första kvartalet 2024:

 • Bolaget erhöll en design win och en första order från kinesiska Green Motive Smart Technology (GMT) om ett ordervärde om cirka 890 000 kronor. Slutkunden är en global Tier1 OEM.
 • Bolaget ingick ett distributionsavtal med Ansal Components som omfattar Bolagets tre produkter JIRS10, JIRS30 och JIRS40 och erhöll senare under perioden en första order från Ansal Components på utvärderingskit. Samarbetet med Ansal Components är det första resultatet av den europeiska expansionsplanen JonDeTech har initierat.
 • Bolaget erhöll ytterligare en order på JIRE10 från sin taiwanesiska partner.
 • Bolaget meddelande om utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 och totalt nyttjades 656 753 350 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 72,6 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs JonDeTech cirka 15,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Delårsrapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns att hämta på https://www.jondetech.se/investerare/finansiella-rapporter/.

För mer information, vänligen kontakta:

Leif Borg, CEO, tel: +46 73 810 93 10, [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

 

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-04-26 08:00 CEST.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10