REGMAR

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2023 FÖR JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Fjärde kvartalet 2023 (jämfört med det fjärde kvartalet 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 650 tkr (79)
 • Justerat EBITDA för engångsposter uppgick till -3 841 tkr (-3 834)
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 344 tkr (-3 976)
 • Periodens resultat uppgick till -11 481 tkr (-5 877)
 • Resultat per aktie före utspädning -0,01 kr (-0,07)
 • Periodens totala kassaflöde uppgick till -219 tkr (-3 381)
 • Soliditeten uppgick till 80% (72%)

"Det är med glädje och ödmjukhet som jag nu tillsammans med medarbetarna och styrelsen ska lägga grunden för bolagets strategi och kommande tillväxtresa. Jag är optimistisk inför kommande år - bolaget har en enorm potential och jag ser fram emot att leda arbetet." - säger Leif Borg, VD.

Urval av väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023:

 • Bolaget levererade den första ordern av den förpackade sensorn JIRS40 till den kinesiska kunden Yoyon om ett ordervärde som uppgick till 28 200 USD.
 • Bolaget offentliggjorde utfallet från företrädesemissionen av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 och TO3. Företrädesemissionen tecknades till cirka 88,6%, motsvarande 129 197 795 units. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 36,2 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Bolaget ingick ett samarbetsavtal med kinesiska Green Motive Smart Technology (GMT) avseende ett långsiktigt kommersiellt samarbete kring utveckling av sensorlösningar och relaterade teknologi inom området vitvaror och hushållsapparater. Avtalet omfattar bolagets egenutvecklade sensorelement JIRS30 och kiselbaserade sensorn JIRS40.

 

Urval av väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Bolaget erhöll en design win och en första order från kinesiska Green Motive Smart Technology (GMT) om ett ordervärde om cirka 890 000 kronor. Slutkunden är en global Tier1 OEM.
 • Bolaget levererade den andra ordern av den förpackade sensorn JIRS40 till Yoyon om ett ordervärde som uppgick till 110 100 USD vilket motsvarar cirka 1 150 000 kronor. Parterna för dialog om ytterligare ordrar för 2024.
 • Bolaget ingick ett distributionsavtal med Ansal Components som omfattar Bolagets tre produkter JIRS10, JIRS30 och JIRS40 och erhöll senare under perioden en första order från Ansal på ett utvärderings kit. Samarbetet med Ansal är det första resultatet av den europeiska expansionsplanen JonDeTech har initierat.
 • Bolaget meddelande om utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 och totalt nyttjades 656 753 350 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 72,6 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs JonDeTech cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.

 

För mer information, kontakta:

Leif Borg, VD JonDeTech,
Tel: +46 73 810 93 10,
E-mail: [email protected]

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

 

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-02-21 08:00 CEST.

 

 

 

 


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10