REG

Bokslutskommuniké 2021 för JonDeTech Sensors AB (publ)

FJÄRDE KVARTALET 2021

Ø Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 6 (3)

Ø Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -9 276 (-10 068)

Ø Resultat per aktie var SEK -0,31 (-0,38)

Ø Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -9 410 (-7 938)

HELÅR 2021

Ø Nettoomsättningen uppgick till TSEK 6 (3)

Ø Resultatet före skatt uppgick till TSEK -30 781 (-45 615)

Ø Resultat per aktie var SEK -1,08 (-2,03)

Ø Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -30 266 (-27 830)

Ø Likvida medel uppgick på balansdagen till TSEK 10 367 (22 335)

"Under det fjärde kvartalet har vårt fokus varit att genomföra vår fabless-strategi, utnyttja den erfarenhet som våra produktionspartners har inom industrialisering och fullt ut dra nytta av de investeringar i produktionsutrustning som gjorts under senare delen av 2021".

Dean Tosic, vd JonDeTech

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, Tel: +46 73 99 48 570, E-mail: [email protected]

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida: https://www.jondetech.se/investors/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 08:45.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är Bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail [email protected]. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10