REG

Årsredovisning för 2020 är publicerad. Förändrad redovisningsprincip för strategiskt samarbetsavtal medför skillnad mellan bokslutskommunikén och den årsredovisning som publiceras.

I samband med revision av årsredovisning för 2020 har redovisningen av det samarbetsavtal som JonDeTech och Novel Unicorn ursprungligen slöt i februari 2020 förändrats. I årsredovisning 2020 redovisas den ersättning som utgår under avtalet enligt reglerna för aktiebaserad ersättning, vilket innebär att ett estimerat marknadsvärde på de teckningsoptioner som utgick till Novel Unicorn kostnadsförs. Denna ändring av redovisningsprincip medför att en extra kostnad om MSEK 12,6 redovisas i resultaträkningen samtidigt som eget kapital ökar med motsvarande belopp. Resultatet minskar medan balansomslutningen och kassaflödet är oförändrat.

Det strategiska samarbetsavtal som ingicks mellan JonDeTech och Novel Unicorn i februari 2020, har efter genomförd bokslutsgranskning av våra revisorer och i samråd med redovisningsexpertis på PwC blivit föremål för en förändring i redovisningsprincip och redovisas i årsredovisningen i enlighet med reglerna för aktiebaserad ersättning.

Som det offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 22 maj 2020, utgick det under ovannämnda samarbetsavtal en prestationsersättning från JonDeTech till Novel Unicorn för uppnådda milstolpar under avtalet. Denna ersättning bestod av en kontantutbetalning om SEK 500 000 samt en tilldelning av 1 750 000 nya aktier genom utnyttjande av lika många teckningsoptioner.

I bokslutskommunikén för 2020 redovisades endast kontantutbetalningen som kostnad. Enligt reglerna för aktierelaterade ersättningar ska dock även ett estimerat marknadsvärde för de teckningsoptioner som Novel Unicorn erhöll redovisas som kostnad och tillfört eget kapital.

Detta estimerade värde uppgår till MSEK 12,6 och innebär att det slutliga resultatet för året 2020 är MSEK 12,6 lägre i årsredovisningen jämfört med vad som redovisades i bokslutskommuniké 2020 (offentliggjord den 19 februari 2021) där principen för aktiebaserad ersättning inte tillämpades.

Det bör poängteras att denna förändring av redovisningsprincip medför en reduktion av resultatet i resultaträkningen, men den innebär ingen förändring av vare sig det egna kapitalet eller kassaflödet.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida och bifogas detta pressmeddelande.

https://www.jondetech.se/investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta:

Leif Borg, tillförordnad vd JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, e-mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10