REGMAR

Styrelsen för Infrea AB har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 83 MSEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Styrelsen i Infrea AB ("Infrea" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission av högst 9 994 530 nya aktier till en teckningskurs om 8,30 SEK per aktie under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen väntas tillföra Bolaget en likvid om cirka 83 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till omkring 1,2 MSEK. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 40 procent från större ägare, ledande befattningshavare och styrelseledamöter samt garantiåtaganden om cirka 60 procent från större ägare, och är därmed fullt garanterad. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om Företrädesemissionens godkännande kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Sammanfattning

  • Företrädesemissionen, vilken uppgår till högst cirka 83 MSEK, görs i syfte att kunna tillvarata intressanta tillväxtmöjligheter och stärka Bolagets balansräkning.
  • Bolagets största aktieägare Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB och Lindeblad Technology AB samt aktieägaren Actorius AB har tillsammans med Bolagets ledande befattningshavare och styrelseledamöter (personligen och genom bolag) ingått teckningsförbindelser motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Byggmästaren Anders J Ahlström Invest AB och Actorius AB ingått garantiåtaganden motsvarade övriga cirka 60 procent av Företrädesemissionen, som därmed är fullt garanterad. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 9 994 530 nya aktier, vilka emitteras till en teckningskurs om 8,30 SEK per ny aktie vilket innebär att Bolaget tillförs en likvid om cirka 83 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 1,2 MSEK, motsvarande 1,45 procent av emissionslikviden.
  • Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen förväntas infalla den 20 mars 2024 och teckningsperiod förväntas löpa mellan den 25 mars 2024 och den 8 april 2024.
  • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Styrelsen avser kalla till en extra bolagstämma för beslut om Företrädesemissionens godkännande, vilken väntas äga rum den 13 mars 2024. Ett pressmeddelande avseende kallelse till bolagstämma kommer att offentliggöras separat.

Bakgrund och motiv

Infrea verkar på en marknad med goda framtidsutsikter främst mot bakgrund av ett stort underliggande investeringsbehov, bland annat drivet av en infrastukturskuld där exempelvis Trafikverket förväntas investera mer än 1 000 miljarder SEK de kommande tio åren1.  Förändringar av energisystemet, klimatanpassningar för att minska sårbarheten i samhället samt Sveriges potentiella NATO-inträde utgör ytterligare positiva faktorer för tillväxt. Tillsammans gör detta att Bolaget bedömer att det finns goda utsikter att fortsätta växa med lönsamhet. Under senare delen av 2023 och början av 2024 har Bolaget framgångsrikt byggt upp en stor orderstock via tilldelning av flera större entreprenader. Dessa entreprenader förväntas ge goda resultatöverskott, men binder även rörelsekapital under projektens löptid. 2023 har även varit ett utmanade år för infrastrukturbranschen i allmänhet och för Infrea i synnerhet, där effekter av inflation, ränteuppgång och allmän konjunktur har påverkat negativt. Som följd har rörelseresultatet för Infrea minskat under 2023 vilket har inneburit att kassaflödet för året varit negativt.

Bolaget skulle med befintlig finansiering klara av ökad rörelsekapitalbindning för redan tilldelade projekt, dock med en sannolik effekt att en checkräkningskredit behöver utnyttjas under vissa perioder. Bolaget har utöver redan tilldelade projekt många utestående anbud och dialoger om ytterligare större entreprenader som vid tilldelning förväntas bidra till Bolagets positiva omsättnings-, resultat- och kassaflödesutveckling. Vidare ser Bolaget möjlighet att framgent genomföra förvärv som skulle bidra positivt till Bolagets utveckling.

Infreas kreditfaciliteter innehåller så kallade finansiella kovenanter, som ställer krav på relationen mellan nettoskuld och EBITDA (leverage) samt räntetäckningsgrad. Infrea har ett begränsat utrymme gentemot dessa kovenanter vilket kan begränsa Bolagets finansiella flexibilitet. Detta kan i förlängningen riskera att påverka möjligheten att tillvarata de möjligheter Bolaget ser relaterat till nya större entreprenader och möjligheter relaterat till värdeskapande förvärv.

Företrädesemissionen skapar förutsättningar för Bolaget att tillvarata ovan möjligheter samtidigt som balansräkningen förblir stark.

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 83 MSEK före emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till cirka 1,2 MSEK, och 81,8 MSEK efter avdrag för sådana kostnader. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot bakgrund av ovan avser Bolaget använda nettolikviden från Företrädesemissionen till följande ändamål enligt nedan angiven ungefärlig uppdelning:

  • 75 procent av nettolikviden avses användas i löpande verksamhet för att finansiera den fas av rörelsekapitalbindning som uppstår i större projekt som förväntas driva positiv resultatutveckling, i stället för att använda checkräkningskrediter.
  • 25 procent av nettolikviden avses användas i samband med värdeskapande förvärv under 2024 och 2025.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 33,4 MSEK, motsvarande 40,2 procent av Företrädesemissionen från befintliga ägare, varav cirka 16,7 MSEK från delar av Bolagets styrelse och ledande befattningshavare (personligen och genom helägda eller närstående bolag2), motsvarande 20,1 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

De befintliga aktieägarna Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB, som innehar 20,0 procent av aktierna i Bolaget, och Actorius AB, som innehar 3,6 procent av aktierna i Bolaget, har ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om cirka 40,7 MSEK respektive 8,9 MSEK, totalt cirka 49,6 MSEK, motsvarande cirka 59,8 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemission i dess helhet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingen garantiersättning utgår för lämnade garantiåtaganden.

Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB kommer att anmäla den eventuella teckning av aktier i Bolaget som kan komma att genomföras till följd av infriande av lämnat garantiåtagande till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP") i enlighet med lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB:s garantiåtagande är villkorat av att ISP beslutar att sådan anmälan lämnas utan åtgärd eller godkänns. Garantiåtagandena är föremål för sedvanliga villkor. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB har erhållit dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden för infriandet av lämnad teckningsförbindelse respektive lämnat garantiåtagande i samband med Företrädesemissionen.

Företrädesemissionens villkor och tidplan

Styrelsen i Infrea beslutade idag den 19 februari 2024, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om emission av högst 9 994 530 nya aktier, varvid Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Infrea i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen3. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskursen uppgår till 8,30 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 83 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till omkring 1,2 MSEK och 81,8 MSEK efter avdrag för sådana kostnader.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela aktier i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska styrelsen tilldela aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning. I den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning samt, i sista hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen, i relation till storleken på lämnade emissionsgarantiåtaganden.

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som har rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen väntas infalla den 20 mars 2024. Sista dag för handel med Infreas aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen väntas infalla den 18 mars 2024. Aktierna i Infrea väntas således handlas exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med den 19 mars 2024.

Teckningsperioden väntas löpa mellan den 25 mars 2024 till och med den 8 april 2024. Handel med teckningsrätter väntas pågå från och med den 25 mars 2024 till och med den 3 april 2024 och handel med betalda tecknade aktier (BTA) från och med den 25 mars 2024 till och med dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket väntas ske omkring vecka 17, 2024.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 20 093 878 till 30 088 408 4 och aktiekapitalet öka från 803 755,12 SEK till 1 203 536,32 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 33,2 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Extra bolagsstämma och majoritetskrav

Beslut om godkännande av Företrädesemissionens kommer fattas vid en extra bolagsstämma, som väntas äga rum den 13 mars 2024. Med anledning av villkoren för den dispens från budplikt som Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB erhållit från Aktiemarknadsnämnden avseende infriandet av teckningsförbindelse och garantiåtagande, ska för giltigt beslut avseende Förerädesemissionens godkännande krävas att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid det ska bortses från aktier som innehas och på stämman företräds av Anders J Ahlström Invest AB. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande och publiceras på bolagets hemsida (www.infrea.se).

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av det prospekt som kommer offentliggöras senast i samband med att teckningsperioden inleds ("Prospektet"). Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.infrea.se).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (samtliga datum avser 2024)

13 mars                                           Extra bolagsstämma

18 mars                                           Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

19 mars                                           Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

20 mars                                          Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i 
                                                          aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt

25 mars - 3 april                           Handel med teckningsrätter (handel med betalda tecknade aktier kommer påbörjas samma datum och pågå fram tills
                                                           emissionen har registrerats hos Bolagsverket)

25 mars - 8 april                           Teckningsperiod (med eller utan företrädesrätt)

8 april                                               Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Omkring 10 april                           Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Omkring vecka 17                         Företrädesemissionen är slutförd och registrerad

 

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Infrea i samband med Företrädesemissionen.

För mer information:

Johan Garmstedt, CFO och IR, +46 (0)8 401 01 80, [email protected]

Denna information är sådan som Infrea AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2024 kl. 08.30 CET.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus med rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Fotnoter

1: Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 - Planen i korthet. ISBN: 978-91-7725-978-7.

2: Med närstående bolag avses Lindebland Technology AB, i vilket styrelseledamot Erik Lindeblad är majoritetsägare.

3: Bolaget innehar 104 818 egna aktier, vilka inte berättigar till deltagande i Företrädesemissionen.

4: Antalet aktier i Bolaget uppgår till 20 093 878. Bolaget innehar 104 818 av dessa aktier, vilka inte berättigar till deltagande i Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Prospektet kommer att upprättas som en förenklat prospekt för sekundäremissioner i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen och kommer att granskas och godkännas av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.infrea.se och i Finansinspektionens prospektregister https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus  eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaqs regelverk för emittenter. 


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80