REG

Kommuniké från Infreas årsstämma 2024

På Infreas årsstämma den 15 maj 2024 fattades följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Därtill beslutade årsstämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för 2023.

Till styrelseledamöter omvaldes Tomas Bergström, Charlotte Bergman, Sören Bergström, Erik Lindeblad, Pontus Lindwall och Helene Willberg. Tomas Bergström omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade om oförändrade arvoden styrelsen där arvodet till styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 150 000 kronor. Ett extra arvode till styrelsens ordförande samt ordförande i revisionsutskottet ska utgå med 130 000 kronor vardera, även det oförändrat från föregående år.

Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB för tiden fram till årsstämman 2025. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp och överlåtelse av egna aktier enligt förslaget i kallelsen.

Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission om högst 3 008 840 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 9,1%, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt förslaget i kallelsen.

Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2027 för vissa anställda inom bolagets koncern, om högst 210 000 teckningsoptioner enligt förslaget i kallelsen.

Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2026 för styrelseledamöter i bolaget, om högst 90 000 teckningsoptioner enligt förslaget i kallelsen.


Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig hos bolaget och på hemsidan. Protokoll med fullständiga beslut kommer göras tillgängligt på hemsidan inom två veckor.

För mer information:

Johan Garmstedt, CFO och IR, [email protected], +46 8 401 01 80

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att dotterbolagen står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA.
Mer information: www.infrea.se 

 

Infrea AB

_________________________________________________________________________________________

Kungsgatan 35

Telefon: +46 (0)8 401 01 80        

Org.nr: 556556-5289

SE- 111 56 Stockholm

E-post: [email protected]                 

Styrelsens säte: Stockholm

www.infrea.se

 

 


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80