REG

Kommuniké från Infreas årsstämma 2022

På Infreas årsstämma den 11 maj 2022 fattades följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Därtill beslutade årsstämman att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Tomas Bergström, Erik Lindeblad, Helene Willberg, Pontus Lindwall och Sören Bergström. Charlotte Bergman valdes in som ny ledamot. Tomas Bergström omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB för tiden fram till årsstämman 2023. Grant Thornton har till huvudansvarig revisor utsett Mia Rutenius.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för tillsättande av valberedning och dess arbetsordning.

Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att genomföra återköp och överlåtelse av egna aktier enligt förslaget i kallelsen.

Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att genomföra kvittningsemissioner för förvärv enligt förslaget i kallelsen.

Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission om högst 4 000 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 20%, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Stämman beslutade att godkänna presenterad ersättningsrapport.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade att inrätta teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till ledande befattningshavare 2022/2025 om högst 150 000 teckningsoptioner.

Stämman beslutade att inrätta teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamot 2022/2025 om högst 30 000 teckningsoptioner.

Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig hos bolaget samt på hemsidan infrea.se.

För mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46(0)8-401 01 80

Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8-401 01 80

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att våra dotterbolag står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80