REG

Kommuniké från Infreas årsstämma 2020

På Infreas årsstämma den 14 maj 2020 fattades följande beslut:

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2019 till 10 öre per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 8 maj 2020. Utbetalning beräknas ske den 22 maj 2020.

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Till styrelseledamöter omvaldes Urban Sturk, Elsa Widding, Erik Lindeblad, Tomas Bergström och Pontus Lindwall. Helene Willberg valdes in som ny ledamot. Urban Sturk omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB för tiden fram till årsstämman 2021. Grant Thornton har till huvudansvarig revisor utsett Elizabeth Falk.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission om högst 1 750 000 aktier, motsvarande en utspädning om 10%, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig hos bolaget samt på hemsidan www.infrea.se.

Stockholm 2020-05-15

För mer information kontakta:
Tony Andersson, VD INFREA, 08-401 01 81
Henrik Nordin, CFO INFREA, 08-401 01 82

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00, e-post [email protected], är bolagets Certified Adviser. infrea.se


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80