Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Infrea AB (publ) ("Infrea") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 oktober 2019 klockan 15.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 oktober 2019, och
 • anmäla sig skriftligen till bolaget senast torsdagen den 10 oktober 2019 på adress Infrea AB; Skeppsbron 36; 111 30 Stockholm eller per e-post till [email protected]. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 10 oktober 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, infrea.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 15 726 550. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar 
Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordningen;
 5. Val av en eller två justeringsmän att justera protokollet;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
 8. Val av styrelseledamot;
 9. Beslut om ändring av bolagsordningen;
 10. Beslut om styrelsens förslag om efterutdelning;
 11. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag (ärende 2, 7 och 8)
Valberedningen i Infrea, som utgörs av Mats Svensson, ordförande (Zepiroth AB), Erik Lindeblad (Lindeblad Technology AB) och Dag Sundman (Aimone Holding), och representerar cirka 25 procent av aktierna och rösterna i Infrea har föreslagit att styrelsen ska utökas med en ledamot, Elsa Widding. Elsa Widding har en lång erfarenhet från infrastrukturområdet med särskilt fokus på energisektorn. Hon har haft ledande befattningar i energibolag samt arbetat med förvärvs- och investeringsfrågor åt bland annat regeringskansliet och Bure Equity AB.

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller ärende 2, 7, 8 och 9:

 • Styrelsens ordförande Urban Sturk ska utses till ordförande vid stämman (ärende 2);
 • Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter (ärende 7);
 • Nyval av Elsa Widding som ledamot till nästa årsstämma. Ledamöterna Urban Sturk, Erik Lindeblad och Pontus Lindwall valdes på senaste årsstämman intill nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 9)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt nedan. De föreslagna ändringarna i bolagsordningen är en anpassning till bolagets verksamhet som moderbolag i en industrikoncern.

Nuvarande lydelse:

§ 1. Firma

Bolagets firma är Infrea AB (publ).

Föreslagen lydelse:

§ 1. Firma

Bolagets firma är Infrea AB. Bolaget är publikt (publ).

Nuvarande lydelse:

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska driva konsultverksamhet inom management, företagsekonomi och organisation samt äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen lydelse:

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva bolagsutveckling samt direkt eller indirekt äga och förvalta fast eller lös egendom, såsom aktier och därmed förenlig verksamhet.

Nuvarande lydelse:

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant. 

Föreslagen lydelse:

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Nuvarande lydelse:

§ 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val till styrelsen och av revisor.
 10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Föreslagen lydelse:

§ 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernredovisning och koncernsrevisionsberättelse.
 7. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val till styrelsen och av revisor.
 10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Beslut om efterutdelning (ärende 10)

Styrelsen föreslår mot bakgrund av försäljningen av BST Brandskyddsteamet AB att en efterutdelning om 0,60 kronor per aktie ska lämnas till bolagets aktieägare. Fritt eget kapital i moderbolaget uppgår enligt senaste årsredovisningen till 253 620 564 kr. Bolagets bundna medel, 600 000 kr, är oförändrade sedan årsredovisningens avgivande.

Till avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 31 oktober 2019 och utbetalas genom Euroclear och beräknas vara aktieägarna tillhanda den 5 november 2019.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av punkt 9 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och årsredovisning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Skeppsbron 36, Stockholm samt på bolagets webbplats, www.infrea.se, senast från och med den 2 oktober 2019 och kommer att skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Stockholm i september 2019
Infrea AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD +46 8 401 01 81
Lars Solin, CFO +46 8 401 01 82

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 01 550, e-post [email protected], är bolagets Certified Adviser.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80