Infrea gör en strategisk översyn av innehav

Infrea gör en strategisk översyn av affärsområdet Brandskydd för att utvärdera de marknadsmässiga förutsättningarna att förändra vårt ägande

Infreas affärsidé är att förvärva och utveckla onoterade företag inom industriservice och infrastruktur på den nordiska marknaden. Där är visionen är att vara ett attraktivt val för investerare och entreprenörer att vända sig till för att möta gemensamma intressen. Infrea ombildades inför noteringen den 20 april 2018 till ett investmentbolag med operativ verksamhet i tre dotterbolagskoncerner. Vi avser nu att göra en strategisk översyn av bolagets portföljbolag inom affärsområdet Brandskydd.

År 2016 förvärvade Infrea 52 procent av aktierna i BST Brandskyddsteamet AB (BST), vilka erbjuder tjänster och produkter inom Brandskydd främst vattensprinkler. Vår utveckling av bolaget tillsammans med grundarna har varit och är framgångsrik och BST är nu ett av de ledande bolagen i Sverige inom sin nisch. År 2018 omsatte BST koncernen preliminärt 297 Mkr (proforma 2017 264) med ett rörelseresultat om 40,2 Mkr (proforma 2017 41,1). Detta är ett område som har en god tillväxt då behovet av Brandskydd kontinuerligt växer. Då Infrea långsiktigt strävar efter ett större ägande än 52 procent i sina innehav kommer vi att utvärdera de marknadsmässiga förutsättningarna för att utöka vårt innehav alternativt lämna vårt ägande i BST.

Denna utvärdering kommer att ske under första halvåret 2019 och förväntas utmynna i ett beslut avseende Infreas strategiska inriktning inom Affärsområdet Brandskydd senast till halvårsskiftet 2019.

Stockholm 2019-01-30

For mer information:
Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information ar sadan information som Infea AB ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom ovanstaende kontaktpersons forsorg, for offentliggorande den 30 januari 2019 kl. 08:45 CET.

Om Infrea:
Med tjänster inom infrastruktur och industriservice drivs verksamheten inom affärsområdena är Mark och anläggning, Vatten och avlopp samt Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential, växa geografiskt samt att fortsätta att utveckla ägda bolag genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap.

Bolagets aktie ar noterad pa Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 50301550; [email protected] ar bolagets Certified Adviser. www.infrea.se
Infrea AB


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80