REG

Infrea AB:s företrädesemission övertecknad med cirka 30 procent enligt preliminärt utfall

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Teckningsperioden i Infrea AB:s ("Infrea" eller "Bolaget") fullt garanterade företrädesemission om cirka 83 MSEK, vars villkor offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 19 februari 2024 ("Företrädesemissionen"), avslutades den 8 april 2024 och Bolaget meddelar härmed det preliminära utfallet. Bolaget har erhållit teckningar och anmälningar om teckning med och utan stöd av teckningsrätter motsvarande totalt cirka 130 procent av Företrädesemissionen. Inga garantiåtaganden väntas således tas i anspråk. Slutligt utfall i Företrädesemissionen väntas offentliggöras genom pressmeddelande den 10 april 2024.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte fram till och med den 8 april 2024 och den preliminära sammanställningen visar att 9 874 221 nya aktier, motsvarande cirka 82 MSEK och cirka 98,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har teckningsanmälningar erhållits avseende 3 148 310 nya aktier, motsvarande cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således enligt den preliminära sammanställningen övertecknad med cirka 30 procent och inga garantiåtaganden väntas således tas i anspråk. 120 309 aktier väntas enligt det preliminära utfallet tilldelas inom ramen för teckning utan stöd av teckningsrätter.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 9 994 530 från 20 093 878 till 30 088 4081 och aktiekapitalet från 803 755,12 SEK till 1 203 536,32 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 33,2 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster.

Företrädesemissionen i korthet

Företrädesemissionen genomfördes i syfte att kunna tillvarata intressanta tillväxtmöjligheter och stärka Bolagets balansräkning. Bolagets hade inför Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden från Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB och Actorius AB motsvarade resterande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena. Företrädesemissionen omfattar högst 9 994 530 nya aktier till en teckningskurs om 8,30 SEK per ny aktie, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 83 MSEK.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) väntas pågå till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket väntas ske omkring vecka 17, 2024. Därefter kommer BTA efter cirka en vecka att omvandlas till aktier. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt efter genomförd registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Infrea och Aktieinvest är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

1) Antalet aktier i Bolaget uppgick innan Företrädesemissionen till 20 093 878. Bolaget innehar 104 818 av dessa aktier, vilka ej berättigade till deltagande i Företrädesemissionen.

För mer information:

Johan Garmstedt, CFO och IR, +46 (0)8 401 01 80, [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2024 kl. 19.00 CEST.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus med rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ett förenklat prospekt för sekundäremissioner i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och upptagandet av de i Företrädesemissionen emitterade aktierna till handel på Nasdaq Stockholm. Prospektet har den 22 mars 2024 godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen och hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.infrea.se och i Finansinspektionens prospektregister https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80