REG

Infrea AB publicerar tillägg till prospekt med anledning av offentliggörande av årsredovisning

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Infrea AB ("Infrea" eller "Bolaget") har med anledning av offentliggörandet av Bolagets reviderade årsredovisning avseende räkenskapsåret 2023 upprättat ett tillägg ("Tilläggsprospektet") till det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 22 mars 2024 ("Prospektet"). Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet upprättades med anledning av Bolagets genomförande av en fullt garanterad nyemission av aktier om cirka 83 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") vars slutliga utfall offentliggjordes den 10 april 2024 och upptagande av de i Företrädesemissionen nyemitterade aktierna till handel på Nasdaq Stockholm. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 11 april 2024, innan upptagandet av de nyemitterade aktierna till handel på Nasdaq Stockholm, offentliggjort sin reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 8 april 2024. Vid tidpunkten för godkännandet av Tilläggsprospektet föreligger inget utestående erbjudande och någon rätt till återkallelse föreligger således inte.

Prospektet och Tilläggsprospektet kan erhållas från Infrea och Aktieinvest samt hålls tillgängliga på Infreas och Aktieinvests respektive webbplatser (www.infrea.se och www.aktieinvest.se). Prospektet hålls tillgängligt, och Tilläggsprospektet kommer att hållas tillgängligt, i Finansinspektionens prospektregister (https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret).

 

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Infrea och Aktieinvest är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information:

Johan Garmstedt, CFO och IR, +46 (0)8 401 01 80, [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2024 kl. 16.30 CEST.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus med rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Infrea AB

_________________________________________________________________________________________

Kungsgatan 35

Telefon: +46 (0)8 401 01 80        

Org.nr: 556556-5289

SE- 111 56 Stockholm

E-post: [email protected]                 

Styrelsens säte: Stockholm

www.infrea.se

 

 

                            

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Prospektet är upprättat som en förenklat prospekt för sekundäremissioner i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen. Prospektet och Tilläggsprospektet (tillsammans "Prospekten") har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner Prospekten enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Infrea eller kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospekten och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospekten är riktiga eller fullständiga. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet enbart fattas baserat på informationen i Prospekten. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospekten. Prospekten kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.infrea.se, på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se och i Finansinspektionens prospektregister https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80