Infrea AB förvärvar resterande 30 procent i Tälje Mark

Infrea blev med bolagets grundare och entreprenörer gemensamma ägare till Tälje Mark i december 2018. Infreas initiala ägarandel uppgick till 70 procent och med en överenskommen utköpsplan för resterande 30 procent år 2021 respektive år 2022. För att förenkla Infreas ägande har parterna enats om att tidigarelägga tidigare kommunicerad utköpsplan och verkställer förvärvet av resterande 30 procent av aktierna idag. 

Förvärvet

Infrea VD Tony Andersson säger i en kommentar att "förvärvet av Tälje Mark har utvecklats på ett positivt sätt för Infrea och vi är glade för att vi kan tidigarelägga förvärvet av hela bolaget."

Tälje Marks VD Anders Henlöv och en av delägarna säger att "Infrea har blivit en mycket bra ägare till Tälje Mark och vi känner inte något behov av att avvakta kommande år med försäljningen av våra aktier. Då Tälje Mark är en viktig del för oss personligen så kommer inte heller försäljningen av våra aktier påverka vårt engagemang för bolaget."

Infrea förvärvar resterande 30 procent av aktierna i Infrea Mark Holding AB, som äger samtliga aktier i Tälje Mark AB. Förvärvet görs till en köpeskilling om 12,75 Mkr kontant. Infreas tidigare utköpsåtande är upptaget i bolagets räkenskaper som en skuld om 23,2 Mkr varför Infrea kommer att redovisa en positiv resultateffekt om 10,5 Mkr i delårsrapporten för andra kvartalet 2019.

Stockholm 2019-06-25

För mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information ar sådan information som Infrea AB ar skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019 kl. 10.45 CEST.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie ar noterad pa Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-post [email protected], ar bolagets Certified Adviser. infrea.se


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80