REGMAR

Infrea presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Tredje kvartalet 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 528,6 Mkr (557,3), en minskning med 5,1 procent. Förvärvad tillväxt utgjorde 4,6 procentenheter och den organiska utvecklingen var -9,8 procentenheter.
 • EBITA för koncernen uppgick till 18,3 Mkr (48,3).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9,1 Mkr (56,7) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 10,1 Mkr (36,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,5 kr (1,8).
 • I juli tilldelades Infreas största dotterbolag Jonab ett entreprenadkontrakt med Trafikverket gällande byggande av motorvägsetapp på E4 söder om Ljungby. Ordervärdet uppgår till ca 217 Mkr, projektet har påbörjats i oktober och pågår fram till 2025.
 • I augusti överläts 111 982 aktier i Infrea som en del av köpeskillingen avseende förvärvet av Scandinavian Roadconstruction AB. Efter överlåtelsen innehar Bolaget 104 818 egna aktier.
 • Den 1 september tillträdde Martin Reinholdsson som ny vd och koncernchef för Infrea AB respektive koncernen.

1 januari - 30 september 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 395,9 Mkr (1 388,6), en ökning med 0,5 procent, varav förvärvade bolag stod för 3,8 procentenheter.
 • EBITA för koncernen uppgick till -11,7 Mkr (48,3).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -40,9 Mkr (35,1) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till -21,3 Mkr (32,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,1 kr (1,6).
 • I maj förvärvades aktierna i Scandinavian Roadconstruction AB.

Rullande 12 månader

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 096,9 Mkr (2 089,6 per 31 december 2022), en ökning med 0,4 procent, varav förvärvade bolag stod för 2,5 procentenheter.
 • EBITA för koncernen uppgick till 34,2 Mkr (94,3), motsvarande en marginal om 1,6 (4,5) procent.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 58,9 Mkr (135,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,7 kr (3,5).

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång. 

VD-ord: Fortsatt utmanande situation men stora möjligheter till värdeskapande förbättringar

Infrea har, mot bakgrund av en svår marknad, haft ett resultatmässigt svagt tredje kvartal. Höjda kostnads- och räntenivåer har också påverkat kunders beslut om nya beställningar. Delar av verksamhetsområde Mark & Anläggning med direkt exponering mot bostadssektorn har påverkats negativt medan bolag med längre uppdrag eller projekt mot i huvudsak offentliga beställare har haft en mer stabil utveckling. Den lägre aktiviteten i bostadssektorn resulterar dock i en ökad konkurrenssituation även inom andra delar av anläggningsmarknaden.

Vi har genomfört strukturella förändringar inom flera dotterbolag, däribland Siljan Schakt, på grund av låg lönsamhet under en längre tid. Detta har medfört behov av uppsägningar samt en fokusering av verksamheten till entreprenader med bättre framtidsutsikter. Infrea är aktiva och långsiktiga ägare och dotterbolagen dessutom viktiga lokala marknadsaktörer, men en absolut förutsättning är en lönsam och livskraftig verksamhet. Vi bevakar noga marknadsutvecklingen och har beredskap för ytterligare åtgärder.

Inom Vatten & Avlopp har den positiva resultattrenden fortsatt och arbetsformerna utvecklas kontinuerligt. Vi har kommit i gång med arbetet under nya ramavtal med kommuner samtidigt som ytterligare användningsområden för vår kompetens och fordonsflotta implementeras med lovande resultat.

Flertalet bolag har en nettoomsättning som är i nivå med föregående år för såväl kvartalet som för första nio månaderna. Trots en nära inpå bibehållen intäktsnivå så får vi inte med oss resultat i önskad utsträckning. Att bibehålla lönsamhet under nya marknadsförhållanden är ett huvudfokus framöver. I tillägg påverkade sen projektstart efter sommaren några få, men viktiga projekt. EBITA uppgick under tredje kvartalet till 18,3 Mkr jämfört med 48,3 Mkr föregående år.

Även kassaflödet från den löpande verksamheten har utvecklats i negativ riktning jämfört med föregående års tredje kvartal, som normalt är starkt, och uppgår till -9,1 Mkr (56,7 Mkr). Vi noterar alltså att den ökade rörelsekapitalbindningen vi sett tidigare under året har fortsatt och vi arbetar aktivt med en förbättrad kassakonvertering.

Nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA på rullande 12 månader har till följd av en försämrad lönsamhet och ökad rörelsekapitalbindning ökat till 3,5x. Förväntan är att nettoskuldsättningen går ner gradvis kommande period då projekt avslutas och likviditeten förbättras.

Ett svagt kvartal till trots går Infrea in i vinterperioden med en rekordstor orderbok. För det kommande kvartalet ser vi hög aktivitet och beläggning i bolagen även om vi troligen inte kommer upp i föregående års omsättning då Q4 2022 volymmässigt innehöll ett antal stora tilläggsarbeten.

Trots en utmanande situation och marknad så har jag som ny koncernchef mött fantastiska, konstruktiva och positiva kollegor med gedigen kompetens och stark vilja att anpassa sig och rusta inför framtiden. Gemensamt är vi övertygade om det stora behovet inom vår sektor och behovet av starka regionala aktörer som kan stötta samhällsfunktioner och privat näringsliv på ett professionellt sätt.

Alla branscher och marknader har sina upp- och nedgångar med dess utmaningar och påverkan på det enskilda bolaget, vilket inte sällan driver fram värdeskapande förbättringar. Jag är övertygad om att Infrea som grupp kommer väl rustad ut ur denna prövande period, med t ex nya kundgrupper, bättre utrustade ledare, smartare arbetssätt och ökad lönsamhet.

Martin Reinholdsson
Verkställande direktör och koncernchef, Infrea

Stockholm 2023-11-09

För mer information:

Johan Garmstedt, CFO och IR, +46 (0)8 401 01 80, [email protected] 

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets hemsida infrea.se. Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Infrea AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 08.30 CET.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus med rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80