REGMAR

Infrea presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Tredje kvartalet 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 324,5 Mkr (220,1), vilket är en ökning med 47 procent. Organisk tillväxt stod för 13 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 20,7 Mkr (13,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 30,3 Mkr (3,0) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 13,7 Mkr (9,3).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,8 kr (0,6).
 • Den 2 september 2021 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i Jonab Anläggnings AB. Bolaget erbjuder tjänster inom mark- och anläggningsentreprenader. Förvärvet beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om ca 340 Mkr.
 • På extra bolagsstämma den 4 augusti 2021 fattades beslut om att bemyndiga styrelsen, i samband med tillträdet av förvärvet av Jonab Anläggnings AB och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att besluta om kvittningsemission om högst 30 800 000 kronor.
 • Den 28 september 2021 genomfördes en riktad nyemission om 1 750 000 aktier vilket tillför Infrea 66,5 Mkr före avdrag för transaktionskostnader. Tillkommande ägare är ett antal institutionella investerare, däribland en investeringsfond förvaltad av Asset Management inom den tyska banken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG och Lupus Alpha. Efter periodens utgång har full betalning erlagts för aktierna.

1 januari - 30 september 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 824,2 Mkr (612,0), en ökning med 35 procent. Organisk tillväxt stod för 9 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 1,9 Mkr (12,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,1 Mkr (30,5) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till -5,6 Mkr (2,7).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,3 kr (0,2).

Vd-ord: Infrea levererade ett kvartal med god organisk tillväxt

Omsättningen under kvartalet uppgick till 325 Mkr (220), vilket motsvarade en tillväxt om 47,4 procent varav 12,9 procentenheter var organisk. Den organiska tillväxten under årets tre första kvartal för gruppen har uppgått till 9,4 procent vilket är tillfredsställande under
de rådande omständigheter som varit. Affärsområde Mark & Anläggning fortsatte att i delar uppvisa stark utveckling där vår asfaltssida stod för den största delen. Fokus för affärsområde Vatten & Avlopp har varit att vända bolagen till lönsamhet igen efter de två första svaga kvartalen. Vår strategi för affärsområde Vatten & Avlopp har varit lönsamhet före tillväxt, vilket till viss del förklarar den cirka 11 Mkr lägre omsättningen under det tredje kvartalet. Avsaknaden av större projekt inom industrisegmentet på västkusten i jämförelse med mot-svarande period föregående år påverkar också årets tredje kvartal. Totalt sett har Infreas tillväxt inneburit att vi nått en omsättning
på rullande tolvmånadersperiod som överstiger 1,1 Mdkr. Med tillkommande förvärv ser vi fortsatt utveckling av omsättningen och verksamheten under kommande kvartal.

EBITA för tredje kvartalet uppgick till 20,7 Mkr (13,7) vilket motsvarar en marginal om 6,3 procent (6,2). Leveransstörningar och stigande rå- och insatsvarupriser, till följd av bland annat covid-19-pandemin har påverkat många företag. Kostnadsökningarna på insatsmaterial tynger fortsatt då allt ännu inte har kunnat prissättas vid anbudsgivning, vilket gör att marginalen pressas. Som jag tidigare nämnde har arbetet med att lyfta lönsamheten inom affärsområdet Vatten & Avlopp fortsatt, vilket medfört kostnader av engångskaraktär om cirka
0,5 Mkr under kvartalet och ackumulerat på året 2,0 Mkr. Målet med vårt arbete är att anpassa verksamheten till en tillfälligt lägre omsätt-ningsnivå vilket nu börjat ge resultat. För kvartalet uppvisar segmentet ett EBITA-resultat om 0,5 Mkr (3,5). Den positiva resultatföränd-ringen mot föregående kvartal är i sig är bra men ej tillräckligt, varför vårt fokus kommande kvartal fortsatt är kostnadsmedvetenhet, samtidigt som vi delvis åter flyttar fokus till att återta marknadsandelar både på väst- och ostkusten.

Under september månad tillträdde vi Jonab Anläggnings AB, vilket är vårt hittills största förvärv. Under 2020 omsatte bolaget cirka 340 Mkr med 23 Mkr i rörelseresultat. Jonab har en stark marknadsposition i sydvästra Sverige, primärt i Halland och Skåne. Därmed utökar Infrea sin geografiska position ytterligare. Jonab har varit framgångsrika med att skapa en marknadsledande position i Hallandsregionen och har ett stort fokus på kvalitet och tekniskt kunnande. Bolaget, som har varit familjeägt sedan starten, har byggt upp en stark företagskultur. Vår förvärvsstrategi ligger fast och vi söker lokalt starka, entreprenörsledda bolag som vill ansluta till vår grupp.

För att stärka vår förvärvsagenda ytterligare så genomfördes den 28 september en riktad nyemission vilken tillförde Infrea ytterligare cirka 66,5 Mkr före avdrag för transaktionskostnader. Den riktade nyemissionen blev kraftigt övertecknad och genererade starkt intresse från ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland en investeringsfond förvaltad av Asset Management inom den tyska banken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG och Lupus alpha. Under kvartal tre summerar vi steget in på Nasdaq Stockholm till en kostnad av 4,5 Mkr under året. Att vara listad på Nasdaq Stockholm är inte bara ett kvitto på Infreas kvalitetsarbete utan också en viktig milstolpe för vår fortsatta tillväxtresa och för att vara relevanta för institutionella investerare.

Läget med pandemin och marknadsutsikterna i dess spår är fortfarande svårbedömda. Kanske vi kan skönja en sakta återgång till
normalläge men vi vet inte ännu vilka konsekvenser detta medfört och kan därför inte dra några tydliga slutsatser kring hur våra kunder
har påverkats av detta. Vi ser att tillgången på projekt är fortsatt god, dock med en något högre prispress under 2021 jämfört med tidigare, men vi har en tillfredsställande orderstock och fortsätter att växa. Likt övriga delar av anläggningssektorn och samhället i stort påverkas våra projekt av tillgången på cement. I skrivande stund finns inget beslut om fortsatt tillstånd för Cementa. Vi fortsätter att bevaka utvecklingen och eventuell påverkan på Infrea.

Vi bedömer att tillgången på mindre och medelstora bolag, med intresse av de möjligheter som följer av att ingå i ett större sammanhang som Infreagruppen, är fortsatt god, även om konkurrensen om dessa är hög. Därmed finns även fortsatta möjligheter för oss att hitta passande förvärv. Detta tillsammans med vår växande orderstock och fortsatta organiska tillväxt gör att jag ser positivt på Infreas utveckling.

Tony Andersson
Vd och Koncernchef
Infrea

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets hemsida Infrea.se.
Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Infrea AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Infrea AB:s nyhetsdistributör, 9 november 2021 klockan 08.30, vid publiceringen av detta pressmeddelande

För mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som lägger grunden för att underhålla, förbättra och bygga ut Sveriges infrastruktur tillsammans med våra dotterbolag. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med
lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att entreprenören är i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Infrea AB:s (org. nr 556556-5289) aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Mer information: infrea.se.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80