REGMAR

Infrea presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2023

Andra kvartalet 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 568,8 Mkr (575,2), en minskning med 1,1 procent. Förvärvad tillväxt utgjorde 3,2 procentenheter och organisk tillväxt -4,3 procentenheter.
 • EBITA för koncernen uppgick till 15,3 Mkr (38,8).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,3 Mkr (-47,7) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 8,1 Mkr (28,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,4 kr (1,5).
 • Den 2 maj tillträddes aktierna i Scandinavian Roadconstruction AB och bolaget ingår sedan detta datum i Infreas räkenskaper i affärsområdet Mark & Anläggning. Bolaget omsatte cirka 80 Mkr under det senast avslutade räkenskapsåret.

Första halvåret 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 867,3 Mkr (831,3), en ökning med 4,3 procent, varav förvärvade bolag stod för 3,2 procentenheter.
 • EBITA för koncernen uppgick till -30,0 Mkr (0,0).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för första halvåret till -31,8 Mkr (-21,5).
 • Periodens resultat uppgick till -31,4 Mkr (-4,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,6 kr (-0,2).
 • Infrea har anställt Martin Reinholdsson som ny vd och koncernchef för Infrea AB respektive koncernen från och med den 1 september 2023.

Rullande 12 månader

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 125,6 Mkr (2 089,6 per 31 december 2022), en ökning med 1,7 procent, varav förvärvade bolag stod för 1,3 procentenheter.
 • EBITA för koncernen uppgick till 64,1 Mkr (94,3), motsvarande en marginal om 3,0 (4,5) procent.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 124,6 Mkr (135,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,0 kr (3,5).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • I juli tilldelades Infreas största dotterbolag Jonab ett entreprenadkontrakt med Trafikverket gällande byggande av motorvägsetapp på E4 söder om Ljungby. Ordervärdet uppgår till ca 217 Mkr, projektet pågår fram till sommaren 2025.

VD-ord: Försenad säsongsstart i en utmanande tid

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 569 Mkr jämfört med 575 Mkr föregående år, en nedgång på en procent. Omsättningen för affärsområde Mark & Anläggning uppgick till 524 Mkr, medan affärsområde Vatten & Avlopp nådde en omsättning om 45 Mkr. Första halvåret 2023 uppgår nettoomsättningen totalt till 867 Mkr (831 Mkr), en uppgång på drygt 4 procent.

EBITA uppgick andra kvartalet till 15,3 Mkr jämfört med 38,8 Mkr föregående år. Förvärvade bolag påverkar jämförelsen mot första kvartalet föregående år med -1,2 Mkr. Fördelningen av EBITA mellan affärsområdena var 13,9 Mkr för Mark & Anläggning (37,2 Mkr) och 3,0 Mkr för Vatten & Avlopp (3,8 Mkr). Första halvåret 2023 uppgick EBITA totalt till -30,0 Mkr (0,0 Mkr). Vintern dröjde sig kvar ovanligt länge i stora delar av landet i början av andra kvartalet, vilket medförde två till tre veckors fördröjd säsongsstart för vissa av dotterbolagens verksamheter. Detta har påverkat både omsättning och resultat negativt under kvartalet. Det har också varit utmaningar i leveranserna i ett par projekt som avslutats under kvartalet, vilket har inneburit negativa engångseffekter på lönsamheten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har utvecklats i positiv riktning jämfört med föregående års andra kvartal och uppgår till 8,3 Mkr (-47,7 Mkr). För första halvåret är det sämre än 2022, -31,8 Mkr (-21,5 Mkr), men rörelsekapitalbindningen är något lägre. Nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA på rullande 12 månader har till följd av en försämrad lönsamhet ökat något sedan årsskiftet till 2,6x. Perioden vid sommarmånaderna har historiskt alltid varit den tidpunkt då nettoskuldsättningen är som högst på grund av ökad rörelsekapitalbindning i högsäsong, och förväntas därmed sjunka avsevärt under kvartal 3 och kvartal 4.

Resultat per aktie för rullande 12 månader uppgår till 2,0 kr (3,5 kr vid utgången av 2022).

Under kvartalet har vi välkomnat Infreas senaste förvärv, Scandinavian Road Construction, in i gruppen. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med bolagets ledning för att bygga vidare på den fina utvecklingen de haft under de senaste åren.

Marknaden för infrastrukturinvesteringar är fortsatt stabil på de allra flesta områden. Konkurrensen är dock stor på många håll och marginalerna pressade, men rätt kvalitet i levererade projekt tillsammans med långa kundrelationer har medfört en god orderstock för Infrea som helhet. Viss vaksamhet och beredskap för en försämrad konjunktur under hösten är befogad, som konsekvens av fortsatta räntehöjningar och åtstramande effekter på stora delar av svensk ekonomi. Infreas kunder utgörs i huvudsak av offentliga beställare som kommuner och Trafikverket, som är trygga och stabila kunder i utmanande tider, men även dessa påverkas av ökade kostnader som kan få som effekt att en del investeringar och projekt blir framflyttade. Infreas exponering direkt mot bostadssektorn är fortsatt låg, dock upplever våra dotterbolag en ökad konkurrens från bolag som tidigare fokuserat på bostäder till följd av minskad investeringstakt i denna del av marknaden.

Det andra halvåret är normalt sett Infreas bästa del av året med starkt kassaflöde och färdigställande av projekt som bidrar till lönsamheten och trots rådande konjunktur ser jag att även 2023 ska ha samma säsongsmönster.

Till sist vill jag passa på att tacka för min tid som tf vd och koncernchef och vi ser fram emot att ha en permanent vd för Infrea på plats i september. För egen del återgår jag till min ordinarie roll som styrelseledamot med fördjupade kunskaper och kännedom om dotterbolagens verksamheter. Jag hälsar Martin Reinholdsson varmt välkommen till vd-rollen för Infrea.

Charlotte Bergman
Tillförordnad verkställande direktör och koncernchef, Infrea

Stockholm 2023-07-21

För mer information:

Johan Garmstedt, CFO och IR, +46 (0)8 401 01 80, [email protected] 

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets hemsida infrea.se. Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Infrea AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2023 kl. 08.30 CEST.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus med rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80