REGMAR

Första kvartalet 2020

  • Koncernens intäkter uppgick till 134,9 Mkr (80,3).
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -22,0 Mkr (-13,0).
  • EBITDA för koncernen uppgick till -9,6 Mkr (-5,3).
  • Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter -1,17 kr (-0,61).
  • Affärsområdet Mark & Anläggning med en omsättning på 88 Mkr (27) uppvisar en organisk tillväxt om 4,6 Mkr, eller 17 procent, jämfört med motsvarande period föregående år samt en tillväxt om 56 Mkr genom förvärv. Affärsområdet påverkas av säsongsmässiga variationer och har ett normalt svagt första kvartal då arbeten som asfaltläggning och vissa markarbeten inte kan utföras.
  • Vatten & Avlopp med en omsättning på 47 Mkr (53) reducerar planenligt sin omsättning med 11,5 procent i det fortsatta arbetet med omsorgsfull värdering av affärer. Aktiva åtgärder med att reducera kostnader har utförts, kvartalets resultat har belastats med engångskostnader om 0,6 Mkr. Rensat för engångskostnader visar kvartalet ett positivt rörelseresultat och en marginell förbättring av rörelseresultatet jämfört med motsvarande period föregående år.
  • På en extra bolagsstämma valdes Tomas Bergström till ny ledamot i styrelsen. Tomas är VD i Byggmästare Anders J Ahlström som i slutet på fjärde kvartalet 2019 förvärvade 17,9 procent av aktierna i Infrea.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Den 3 april tillträddes aktierna i BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB.

Resultatutveckling i sammandrag

Belopp i Mkr

2020
jan-mars

2019
jan-mars

förändr.

2019/2020
rull 12 mån

2019
jan-dec

förändr.

Nettoomsättning

134,2

79,6

54,6

666,3

611,7

54,6

Rörelseresultat

-22,0

-13,0

-9,0

-0,9

8,1

-9,0

Rörelsemarginal, %

neg

neg

-

neg

1,3

-

EBITDA

-9,6

-5,3

-4,3

39,2

43,5

-4,3

EBITDA marginal, %

neg

neg

-

5,9

7,1

-

Periodens resultat, kvarvarande verksamheter

-20,7

-11,8

-8,9

-2,4

6,4

-8,8

Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning, kr

-1,17

-0,61

-0,56

-0,43

0,19

-0,62

VD-ord

"Första kvartalet för Infrea innehåller flera stärkande händelser"

Vi har en bra grund för resten av 2020

Under rådande omständigheter i världen känns det självklart att inleda mitt VD-ord med pandemin COVID-19. Den påverkar oss alla och logiskt sett borde också alla bolag påverkas direkt eller indirekt, men ännu är marknadsläget i stort stabilt för Infreas dotterbolag. Bland medarbetarna märker vi av något högre sjukskrivningar samt vård av barn, men i ringa omfattning. Det är dock ännu för tidigt att säga mer om hur det kommer att se ut framöver.

Första kvartalet för Infrea innehåller annars en mängd stärkande händelser, vilka vi tidigare kommunicerat om. Sett till omsättning visade mars månad en god utveckling och de lågsäsongsmånader vi alltid känner av i vår nisch börjar klinga av. Omsättningsökningen under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år är till största delen driven av de bolagsförvärv vi

När det gäller våra affärsområden har omsättningen i Mark & Anläggning mer än dubblerats jämfört med motsvarande period föregående år där förvärv står för huvuddelen, men vi ser också en, för kvartalet, positiv organisk tillväxt. De fina affärer vi landade under 2019 kommer nu till sin rätt och börjar bidra - förvärven av Anläggningsgruppen i Skaraborg, Mark & VA i Göteborg samt Siljan Schakt i Dalarna.

Inom Vatten & Avlopp fortsätter vårt effektiviseringsarbete. Omsättningen på området minskade med 6,1 Mkr under första kvartalet jämfört med föregående år. Vi har kalkylerat med en minskad omsättning på grund av det stora omställningsarbete som pågår. Under kvartalet togs en strukturkostnad om 0,6 Mkr inom segmentet. Rensat för strukturkostnaden levererar segmentet ett något bättre rörelseresultat, 0,3 Mkr (0,1) justerat, trots den lägre omsättningen. Därför ser vi att de gjorda besparingarna och strukturarbetet varit rätt. Nu kan vi fokusera på en ökad försäljning och vi har även förstärkt affärsområdet med en ny marknadschef som tillträdde under februari.

Totalt uppvisar koncernen ett EBITDA för första kvartalet om -9,6 Mkr (-5,3). Asfaltsgruppen har öppnat en ny region i Stockholm och kvartalet har belastats med uppstartskostnader i samband med detta om 3 Mkr. Vi ser samtidigt flera avtal komma på plats mycket tack vare denna etablering, som i kombination med vårt nya asfaltverk i Vagnhärad kommer göra oss till en kraft att räkna med i Stockholm inom mark- och anläggningsarbeten.

Nu tar vi och kavlar upp ärmarna ännu ett slag och fortsätter att leverera för att få våra samhällen att fungera. Vi ska göra vad vi kan för att bidra med en fungerande infrastruktur även under COVID-19 och vi följer självklart alla rekommendationer från våra myndigheter. Det vi vet är att vårt samhälle kommer att fortsätta växa även efter denna kris. I skiftet mellan kvartal 1 och 2 förvärvade vi Göteborgsbaserade bolaget BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB till 100 procent, som kommer slås samman med vårt bolag Mark & VA i Göteborg AB. Vi kommer att bli stark aktör på den marknaden genom det nya BRAMARK & VA, vilket känns riktigt bra och strategiskt rätt. Jag känner stor tilltro till att vi står starka. Vi har en stark balansräkning för vidare förvärv och våra dotterbolag har fyllda orderböcker - våra tjänster behövs oavsett konjunktur och vår nisch är långsiktigt stabil.

Tony Andersson
VD och Koncernchef
Infrea

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81, [email protected]
Henrik Nordin, CFO, +46 (0)8 401 01 82, [email protected]

Denna information ar sadan information som Infea AB ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom ovanstående kontaktpersons forsorg, for offentliggörande den 14 maj kl. 08.30 CET.

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida infrea.se. Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Om Infrea

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat
ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB. tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] ar bolagets Certified Adviser.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80