Delårsrapport INFREA AB januari-mars 2018

Nyemission och notering av bolagets aktie på Nasdaq First North

Första kvartalet 2018

  • Koncernens omsättning uppgick till 109,2 Mkr (jmf siffror saknas då koncernen bildades 2017-12-31) med ett EBITDA om -2,7 Mkr (-).
  • Resultatet efter skatt för koncernen uppgick till -20,9 Mkr (-), huvudsakligen beroende på att Asfaltsgruppen planenligt hade säsongsmässigt stopp i verksamheten.
  • Resultat per aktie -1,24 kr (-)

Efter kvartalets utgång 

  • Bolaget har en genomfört en nyemission till allmänheten om 726 550 aktier till kurs 22 kronor/aktie. Totalt inbringade nyemissionen knappt 16 Mkr.
  • Bolagets aktie noterades på Nasdaq First North den 20 april 2018.
  • Koncernens dotterbolag har erhållit flera viktiga kundavtal efter kvartalets utgång.

VD kommentar

Året inletts som förväntat för INFREA efter noteringen
INFREA listades hos Nasdaq First North den 20 april 2018 vilket till stor del har präglat arbetet i koncernen under första kvartalet. I samband med noteringen har vi välkomnat 120 nya ägare i INFREA och vi ser nu fram emot många fler när handeln i vår aktie börjat.

Noteringsarbetet var intensivt och krävande men samtidigt en viktig milstolpe för bolaget. Nu kan vi se fram emot att arbeta i noterad miljö med de möjligheter som detta skapar. När vi blickar framåt mot kommande kvartal kan INFREAs verksamhet återgå till normalläge och vi kan sätta fokus på effektivitetsarbete i våra dotterbolag. Utöver vår organiska tillväxt planerar vi accelererad tillväxt genom förvärv.

Säsongsvariationer naturlig påverkan
Säsongsvariationer i affärerna är en naturlig del i flera av våra dotterbolags verksamheter, i vissa mer än andra. Inom exempelvis affärsområdet Mark och anläggning håller dotterbolaget Asfaltverket stängt under första kvartalet eftersom temperaturen utomhus är för låg att lägga asfalt. Detta är fullt normalt och under april månad har verket åter öppnat som planerat och produktionen är nu i full gång.

Inom affärsområdet AVA (avfall, vatten och avlopp) finns även där säsongsvariationer eftersom snö, is och frost till viss del sätter stopp för tömningsverksamheten. På samma vis kommer verksamheten sedan igång från april och framåt.

Stor energi med fokus framåt
För mig som VD för INFREA känns det skönt att vi nu kan återgå till normal verksamhet med fullt fokus på våra affärer. Vi har klarat av noteringsarbetet och vi kan lämna det som varje år är våra affärsområdens svagaste kvartal bakom oss. Nu kan vi med förnyad kraft och energi ta oss an 2018, som dessutom är valår. Det ska bli spännande att följa valrörelsen där vi hoppas att utfallet blir ökade satsningar på utbyggd infrastruktur, vilket är vår kärnverksamhet.

Tony Andersson

VD

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.infrea.se. Fullständig delårsrapport bifogas till detta pressmeddelande.

Stockholm 2018-05-17

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD; tel 08-401 01 81 [email protected]
Lars Solin, CFO tel 08-401 01 82 [email protected]

Denna information är sådan information som Infrea AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl 8.15.

INFREA är en industrigrupp med mål att vara stabil över konjunktursvängningar och med fokus inom industriservice och infrastruktur.

INFREA investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, AVA (Avfall, vatten, avlopp) och Brandskydd.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel nr +46 8 50301550 är Bolagets Certified Adviser.


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80