REGMAR

Infrea presenterar bokslutskommuniké 2023

Fjärde kvartalet 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 618,3 Mkr (701,0), en minskning med 11,8 procent. Förvärvad tillväxt utgjorde 4,4 procentenheter och den organiska utvecklingen var -16,2 procentenheter.
 • EBITA för koncernen uppgick till 24,6 Mkr (46,0).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 71,3 Mkr (99,8) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 13,7 Mkr (36,1).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,7 kr (1,8).

 

1 januari - 31 december 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 014,2 Mkr (2 089,6), en minskning med 3,6 procent, varav förvärvad tillväxt utgjorde 4,0 procentenheter och den organiska utvecklingen var -7,6 procentenheter.
 • EBITA för koncernen uppgick till 12,9 Mkr (94,3).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 30,4 Mkr (135,0) för året.
 • Årets resultat uppgick till -7,6 Mkr (68,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,4 kr (3,5).
 • I maj förvärvades aktierna i Scandinavian Roadconstruction AB.
 • Den 1 september tillträdde Martin Reinholdsson som ny vd och koncernchef för Infrea AB respektive koncernen.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2023.

VD-ord: Ett tufft år avslutas med positiva tendenser. Nu riktar vi kraften framåt och jobbar för ett bättre 2024

Fjärde kvartalet innebar en del positiva tongångar i ett totalt sett tufft år för Infrea-koncernen. Samma faktorer som tidigare har dock fortsatt påverkat lönsamheten i främst segmentet Mark & Anläggning. Dessa är bland annat en pressad prisbild i vissa regioner och projekt samt några enstaka projektproblem. Den tidiga och ihållande vintern försämrade avslutningen på året då kylan delvis eller helt omöjliggjorde arbete och där till exempel asfaltsproduktionen fick stoppas tidigare än planerat. Många av dessa jobb kvarstår naturligtvis nu att utföra under 2024 varför kapacitetsplanering framåt mars/april blir viktigt. Orderboken in i 2024 är högre än inför 2023, där vi ser starka trender i vissa geografier som Skåne och Dalarna vilket bådar gott. Inom Mark & Anläggningsområdet genomför Infrea årligen närmare 500 projekt till flera hundra kunder. Denna bredd och lokala kontaktnät tillsammans med en entreprenöriell kultur är en bra tillgång i lite mer utmanande tider. 

I Q3-rapporten nämndes organisatoriska justeringar i dotterbolaget Siljan Schakt som nu är fullt genomförda vilket medförde kostnader under kvartalet. Vi ser att den kvarvarande verksamheten uppvisar ett mer normaliserat resultat och förväntas göra så även framgent. Vi är fortsatt övertygade om att vår långsiktighet ger förutsättningar för justeringar och förbättringar som är lönsamma över tid.

Utvecklingen för att stärka affärsområde Vatten & Avlopp fortsätter och här hittar vi bland annat några nu verifierade exempel där våra lösningar bidrar till nya sätt att lösa komplexa utbyten och underhåll. Under kommande år ser vi många lovande projektmöjligheter med dessa koncept. Samtidigt har vi även här justerat ner mängden fordon samtidigt som beläggning och kundnöjdhet ökar.

Inflation och räntor satte under året tydliga spår, där resultatet underminerats av högre kostnader för både underentreprenörer, material och övriga tjänster. Dessa kunde endast delvis regleras mot slutkund vilket påverkat marginalen. Infrea förväntar sig en avtagande effekt av inflationen under 2024 och därmed mer stabila förutsättningar. Ett annat tecken under 2023 är att flera Infrea-bolag sett förseningar i betalningar och i några fall konkurser och tvister. Detta torde vara tydliga tecken på svårigheter hos vissa av våra kunder och dess kunder. Vi har under 2023 arbetat aktivt med rörelsekapitalet med allt bättre resultat mot slutet och kommer under 2024 ytterligare öka fokuset på kassaflöde och likviditet. Långsiktigt är det vårt absoluta mål att stärka relationen resultat vis-à-vis räntebärande lån så att vår långsiktiga stabilitet och finansiella flexibilitet ökar för att kunna tillvarata de spännande möjligheterna vi ser i marknaden.

Det har knappast undgått någon hur både politiker och tunga opinionsbildare vill se ett högre tempo i moderniseringen av samhällets infrastruktur. Exempelvis önskar Trafikverket lägga till 150 Mdr till den ca 1 000 Mdr allokerade 10 års-planen. Jag är övertygad om att dessa satsningar, kommunernas motsvarande behov, Nato-anslutning samt den gröna omställningen fortsatt gör Infreas bransch och egen strategi attraktiv för lång tid framöver.

Sammantaget är årets resultat en besvikelse. Än mer om man jämför med 2022 vilket var ett starkt år med ett extraordinärt sista kvartal. Många faktorer ligger bakom, flera där vi under avslutningen av året och in i 2024 har pågående utvecklingsinitiativ. Ett mer stabilt ränte- och inflationsläge, våra åtgärder under sista halvåret och ett lönsamhets-/kassaflödesfokus kommer hjälpa Infrea att återigen visa bättre resultat och nyckeltal. Första kvartalet är alltid utmanande men flera bolag har god beläggning vilket ger förhoppningar om en mer positiv start på året jämfört med 2023.

Jag summerar mitt första hela kvartal som vd med att konstatera att det inom flera områden behöver ske en förbättring. Vi har beslutat om flera initiativ och förändringar som förväntas bidra till Infreas positiva utveckling. Även om vissa utmaningar säkert kvarstår under 2024 så ser jag fram emot ett framgångsrikt år.

Martin Reinholdsson
Verkställande direktör och koncernchef, Infrea

För mer information:

Johan Garmstedt, CFO och IR, +46 (0)8 401 01 80, [email protected]

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets hemsida infrea.se. Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Infrea AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024 kl. 08.00 CET.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus med rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Infrea AB
__________________________________________________________________________________________________________

Kungsgatan 35                                       Telefon: +46 (0)8 401 01 80                                       Org. nr: 556556-5289

SE- 111 56 Stockholm                            E-post: [email protected]                                                Styrelsens säte: Stockholm

www.Infrea.se

 


Om Infrea

Infrea investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd.

Webbplats
www.infrea.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Infrea via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn INFREA ISIN-kod SE0010600106

IR-Kontakt

Johan Garmstedt CFO och IR-kontakt [email protected] 08-401 01 80