REG

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 har fastställts till 0,30 SEK per aktie

Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") emitterade 924 926 880 teckningsoptioner av serie TO5 i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Varje (1) teckningsoption ger, efter omräkning, rätt att teckna 0,13 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under mätperioden från och med den 21 december 2023 till och med den 8 januari 2024, dock lägst kvotvärdet och högst 0,45 SEK per aktie.

Mot bakgrund av att Bolagets aktiekurs från och med den 4 januari 2024 återspeglade effekten av sammanläggningen av Bolagets aktier har styrelsen, i enlighet med villkoren, gjort justeringar avseende teckningskursen för TO5 för att uppnå ett skäligt resultat som återspeglar effekten av sammanläggningen, varvid styrelsen endast beaktat den volymviktade genomsnittskursen för de dagar som infallit efter den sista dagen för handel i aktien före sammanläggningen. Med beaktande av ovan uppgick den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under mätperioden till cirka 0,18 SEK och således är teckningskursen per aktie fastställd till kvotvärdet, motsvarande 0,30 SEK. Teckning kan inte ske av del av aktie, vilket medför att det kommer fordras åtta (8) teckningsoptioner av serie TO5 för teckning av en (1) aktie.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO5:

Nyttjandeperiod: 10 januari 2024 - 24 januari 2024.

Teckningskurs: 0,30 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 924 926 880 teckningsoptioner av serie TO5. Vid fullt nyttjande nyemitteras 115 615 860 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 34,7 MSEK, före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5: 19 januari 2024.

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 34 684 758,139514 SEK, från 16 259 178,3654 SEK till 50 943 936,504914 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 115 615 860 aktier, från 54 197 261 till 169 813 121 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 68,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 24 januari 2024, alternativt avyttras senast den 19 januari 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO5 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 24 januari 2024.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna samt instruktion om hur du nyttjar teckningsoptioner av serie TO5 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.imsys.ai.

För ytterligare information

Jonas Wærn, Verkställande Direktör Imsys AB (publ)

E-post: [email protected]

Telefon: +46 703 22 86 63

Om Imsys AB

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB