Rättelse: Kommuniké från extra bolagsstämma i Imsys AB (publ) Rättelsen avser information om de beslut som fattades vid den extra bolagsstämman, vilket saknades i tidigare pressmeddelande. Korrigerat pressmeddelande följer nedan i sin helhe...
Imsys slutför förvärvet av ForensIQ One Den 28 april 2023 offentliggjorde Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") att Bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i ForensIQ One AB ("ForensIQ One") för en köpes...
REG MAR
Kommuniké från extra bolagsstämma i Imsys AB (publ) Vid extra bolagsstämman i Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "bolaget") den 1 juni 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka bes...
REG MAR
Imsys AB - Delårsrapport: Kvartal 4, februari 2023 - april 2023 Verksamhetsårets fjärde och sista kvartal, 1 februari 2023 - 30 april 2023 har mest handlat om att fortsätta vässa våra produkter, öka försäljningen samt integrera ForensIQ One i...
REG MAR
Imsys AB presenterar kvartal 4 - Delårsrapport redan 230531 Imsys AB flyttar fram publicering av Delårsrapport för kvartal 4 från 230630 till 230531 Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s...
Imsys dotterbolag ForensIQ One breddar kunderbjudandet med ny produkt Det svenska mjukvarubolaget ForensIQ One, del av Imsys Group, erbjuder digitala lösningar för att underlätta brottsutredningar. Nu lanserar bolaget sin tredje produkt, Case Inves...
REG MAR
Kallelse till extra bolagsstämma i Imsys AB (publ) Aktieägarna i Imsys AB (publ), org.nr 556213-1614 ("Imsys" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 1 juni 2023 kl. 10:00 i Törngren Magne...
REG MAR
Imsys styrelse beslutar om en företrädesemission av units om cirka 46,9 MSEK, refinansierar lån om 26,5 MSEK, ingår avtal om förvärv av ForensIQ One och föreslår riktad nyemission EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KA...
REG MAR
Omförhandling beträffande Imsys förvärv av ForensIQ One Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") offentliggjorde den 19 januari 2023 att Bolaget avsåg att förvärva ForensIQ One AB ("ForensIQ One"). Den 15 februari 2023 beslutade extr...
REG MAR
Ny order på IM3000 till Imsys AB värd 56,000kr Imsys engelska kund Sionics fördjupar samarbetet
REG
Pelle Ekman och Bengt Edlund enhälligt invalda i Imsys styrelse Per ("Pelle") Ekman och Bengt Edlund invaldes i bolagets Styrelse av en enhällig Extra Bolagsstämma på Imsys kontor i Upplands Väsby. Vidare beslutades även enhälligt om faststäl...
REG
Valberedningens förslag till nyval av ledamöter i styrelsen vid extra bolagsstämma 5 april i Imsys AB (publ) Punkt 8 - Val av nya styrelseledamöter Valberedningen föreslår till nyval av styrelseledamöter Per Ekman och Bengt Edlund.   Per (Pelle) Ekman är född 1954, Utbildning från Journ...
REG MAR
Imsys AB - Delårsrapport: Kvartal 3, november 2022 - januari 2023 Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 november 2022 - 31 januari 2023 har präglats av fortsatt säljarbete samt slutlansering av den nya produkten IM4000.
REG MAR
Imsys AB kallar till extra bolagsstämma den 5 april 2023 Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma, onsdagen den 5 april 2023, klockan 16.00. Stämman äger rum hos Imsys AB med a...
REG MAR
Imsys AB kallar till extrastämma den 5 mars 2023 Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma, onsdagen den 5 april 2023, klockan 16.00. Stämman äger rum hos Imsys AB med a...
Imsys extra bolagsstämma beslutar enhälligt om att förvärva samtliga aktier i ForensIQ One AB. Upplands Väsby - Beslut vid Extrastämma i Imsys AB den 15 februari 2023
REG
Teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas till cirka 25 procent och Imsys AB tillförs cirka 1,2 MSEK Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission...
Imsys AB kallar till extrastämma den 15 februari 2023 Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma, onsdagen den 15 februari 2023, klockan 15.00. Stämman äger rum hos Imsys AB m...

Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB