Rättelse: Kommuniké från extra bolagsstämma i Imsys AB (publ)

Rättelsen avser information om de beslut som fattades vid den extra bolagsstämman, vilket saknades i tidigare pressmeddelande. Korrigerat pressmeddelande följer nedan i sin helhet.

Vid extra bolagsstämman i Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "bolaget") den 1 juni 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.imsys.ai.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om godkännande av förvärv av ForensIQ One AB

Stämman beslutade att godkänna förvärv av samtliga aktier i ForensIQ One AB ("Förvärvet") för en köpeskilling om totalt 25 199 701,8 kronor, vilket erläggs genom utfärdande av revers. Av köpeskillingen kvittas 12 849 999,5 kronor i den riktade nyemission som stämman beslutade om (se Beslut om riktad nyemission nedan), till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. Resterande 12 349 702,3 kronor ska kvittas i den nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare som stämman godkände (se nedan).

Beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade om en nyemission av högst 9 884 615 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 988 461,69 kronor. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma säljarna av ForensIQ One AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Imsys ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt aktieöverlåtelseavtalet beträffande ForensIQ One AB.

Teckningskursen per aktie ska uppgå till 1,30 kronor. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med de teckningsberättigade på armlängds avstånd och bedöms marknadsmässig.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 3 229 570,856 kronor, från 3 755 314,83 kronor till 525 743,974 kronor (efter registrering av den riktade nyemissionen som beslutades av stämman, se Beslut om riktad nyemission ovan), utan indragning av aktier.

För att möjliga minskningen av aktiekapitalet beslutade stämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen och godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 28 april 2023 om nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, av högst 938 828 525 aktier, högst 1 126 594 230 teckningsoptioner av serie TO4, berättigande till teckning av totalt 1 126 594 230 aktier i Bolaget, och högst 1 126 594 230 teckningsoptioner av serie TO5, berättigande till teckning av totalt 1 126 594 230 aktier i Bolaget. Emissionerna genomförs med utgivande av så kallade units. En (1) unit består av tjugofem (25) aktier, trettio (30) teckningsoptioner av serie TO4 och trettio (30) teckningsoptioner av serie TO5.

Rätt att teckna units ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen den 9 juni 2023 är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Varje (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Teckningskursen per unit är 1,25 kronor, motsvarande en teckningskurs om 0,05 kronor per aktie. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 13 juni 2023 till och med den 27 juni 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

För att möjliggöra genomförande av den företrädesemission beslutade stämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Wærn, verkställande direktör, Imsys AB (publ)

[email protected]

+46 703 228 663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Imsys Group är en svensk teknikkoncern med Imsys Technologies och ForensIQ One som dotterbolag.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai


Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB