REG

Månadsbrev från VD

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Nu har Imsys verkat som noterat bolag i två månader. När man ser på aktiekursen verkar vi inte ha lyckats förmedla vad Bolaget gör speciellt framgångsrikt. Här finns förbättringspotential. För Imsys som bolag är annars den största skillnaden efter noteringen att vi har betydligt lättare att attrahera nya medarbetare. Befintliga samarbetspartners och potentiella sådana kontaktar oss direkt i högre grad än tidigare. Imsys flyger inte längre under radarn på samma sätt som tidigare. Vi har ökat vår synlighet på de kommersiella och finansiella marknaderna. Hemsidan besöks numera av aktörer inom branschen som finns i hela världen.

Som VD arbetar jag med att bygga upp marknadernas kunskap om vår design, teknologi och lösningar. Jag ser att vi stärker förtroendet för Bolagets förmåga att infria våra mål. Vår Roadmap har tagits väl emot. Jag kommer fortlöpande att kommunicera uppdateringar av den. Vi är på väg. Nästan varje dag får vi bevis för att vårt erbjudande är attraktivt. Det går dock inte att sticka under stol med att alla beslutsprocesser blir längre i COVID - tid. Det är frustrerande.

Imsys utvecklingsteam består i dag av tiotalet specialister. Det räcker inte. Därför arbetar vi just nu med att förstärka teamet med två specialister för design av våra kretsar - hårdvaran.

Imsys kan i prestanda konkurrera med världens kraftfullaste AI-processorer. När vi internt gör konkurrentanalyser är detta tydligt. Vår konstruktion har en egenutvecklad arkitektur baserat på företagshemligheter, beviljade patent och patentansökningar. Den senaste stora patentansökan lämnades in kort tid innan vi blev ett noterat bolag förra året. Vår samlade kundskapsportfölj är den viktigast tillgången i Bolaget. Det är den vi kan licensiera till kunder. Här ligger intäkterna.

På marknaden pågår spännande händelser. I centrum står ARM Ltd, ett "designhus" som licensierar ut IP-rättigheter för design av mikroprocessorer. Sedan 1980-talet har ARM dominerat marknaden och försett flera av världens ledande tillverkare med IP för mikroprocessorer. I höstas meddelade NVIDIA sina avsikter att förvärva ARM. En affär på 40 miljarder USD. Genom affären skakar man om branschen rejält. NVIDIA tar nämligen genom affären kontroll över ett jättebibliotek av IP-rättigheter (patent, teknologi och design) som genom licensavtal används av NVIDIA's direkta konkurrenter.

I ett slag blir alla IP rättigheter och designlösningar som inte ägs av ARM mer värdefulla. Hos flera stora halvledarbolag råder berättigad oro över konsekvenser av affären. Uppenbart är att både lönsamhet och konkurrenskraft skulle försämras om licenskostnader skulle höjas eller sägas upp. Marknaden utgår från att NVIDIA stärker sin marknadsposition och särskilt strategierna för ny licensiering av vidareutvecklade teknologier.

Artificiell Intelligens är för mikroprocessorbranschen en gigantisk tillväxtmöjlighet. Oavsett hur NVIDIA utövar sitt ägande av ARM ökar affären förändringstrycket. Trenden som vi tidigare pekat på, där stora aktörer köper små, kommer att accelereras. Många vill minska sitt beroende av ARM och ser nu över sina strategier. Detta skapar affärsmöjligheter för självständiga aktörer som Imsys. 2021 är året då Imsys ska bevisa sitt koncept. För Imsys öppnar den här förändringen möjligheter till nya partnerskap.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Imsys. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia)

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör [email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.

Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB