REG

Kommuniké: Beslut vid Extrastämma i Imsys AB den 29 april 2022

Extrastämma i Imsys AB 556213-1614 har den 29 april avhållits i enlighet med kallelsen.  Mot bakgrund av rådande omständigheter hölls dagens extrastämma genom poströstningsförfarande, vilket innebar att inga aktieägare deltog personligen på extrastämman eller genom personliga ombud med fullmakt.

Extrastämman beslutade enhälligt att ändra bolagsordningen i enlighet med det fullständiga förslaget i kallelsen:

§4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 och högst 5 000 000 kronor.

§5. Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000 stycken.

§6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöter och eventuella suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen ska ledas av en styrelseordförande samt årligen upprätta en skriftlig arbetsordning.

Extrastämman beslutade enhälligt att bemyndiga Bolagets styrelse under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner och/eller andra finansiella instrument i enlighet med det fullständiga förslaget i kallelsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

 Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB