REGMAR

Imsys styrelse beslutar om en företrädesemission av units om cirka 46,9 MSEK, refinansierar lån om 26,5 MSEK, ingår avtal om förvärv av ForensIQ One och föreslår riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONG KONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Imsys AB ("Imsys" eller "Bolaget") har idag, villkorat av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma, beslutat om en nyemission av högst 37 553 141 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 46,9 MSEK ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av tjugofem (25) aktier, trettio (30) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 och trettio (30) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO5. Företrädesemissionen omfattas till cirka 65 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande cirka 30,7 MSEK. I samband med Företrädesemissionen har styrelsen refinansierat Bolagets befintliga lån om totalt cirka 25,3 MSEK från Formue Nord Markedsneutral A/S ("Långivaren"). Vidare har Bolaget idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i ForensIQ One AB ("ForensIQ One") ("Förvärvet") för en köpeskilling om cirka 25,2 MSEK. Betalning ska ske dels i form av 9 884 615 nyemitterade aktier i Imsys till en teckningskurs om 1,30 SEK per aktie ("Vederlagsaktierna"), dels i form av 9 879 761 units i Företrädesemissionen ("Vederlagsunitsen"). Styrelsen för Imsys har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma i Imsys beslutar om nyemission av Vederlagsaktierna till säljarna av ForensIQ One, vilka ska berättiga till deltagande i Företrädesemissionen. Förvärvet är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma i Imsys.

Sammanfattning

 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Imsys cirka 46,9 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, varav högst cirka 12,3 MSEK kan komma att tillföras Bolaget genom kvittning av del av säljarna av ForensIQ Ones fordringar på Bolaget med anledning av Förvärvet. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 67,6 MSEK respektive 67,6 MSEK före emissionskostnader, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 9 juni 2023. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tjugofem (25) nyemitterade aktier, trettio (30) teckningsoptioner av serie TO4 och trettio (30) teckningsoptioner av serie TO5. Teckningskursen är 1,25 SEK per unit, motsvarande 0,05 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5 emitteras vederlagsfritt. Vederlagsaktierna ska berättiga till deltagande i Företrädesemissionen. Efter registrering av Vederlagsaktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 37 553 141.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 13 juni 2023 till och med den 27 juni 2023.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 44 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 20,6 MSEK, och till cirka 22 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 10,1 MSEK. Således omfattas Företrädesemissionen till cirka 65 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande cirka 30,7 MSEK.
 • Företrädesemissionen genomförs i syfte att tillföra Bolaget kapital för att skapa rätt förutsättningar för att kommersialisera Bolagets produkter, reglera köpeskilling för förvärv av ForensIQ One, återbetala lån samt tillföra rörelsekapital.
 • Imsys har idag refinansierat befintliga lån om totalt 25,3 MSEK inkl. upplupen ränta från Långivaren genom att uppta ett lån från Långivaren om 26,5 MSEK, vilket innefattar det befintliga lånebeloppet inkl. upplupen ränta och en uppläggningsavgift. Det nya lånet upptas till marknadsmässiga villkor med en sammansatt ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod och löper till den 30 juni 2024.
 • Bolaget har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i ForensIQ One för en köpeskilling om cirka 25,2 MSEK. Betalning ska ske dels i form av 9 884 615 Vederlagsaktier till en teckningskurs om 1,30 SEK per aktie, dels i form av 9 879 761 Vederlagsunits i Företrädesemissionen. Förvärvet är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma i Imsys.
 • Styrelsen för Imsys har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma i Imsys beslutar om emission av Vederlagsaktierna.

 

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen i sammandrag

För att skapa rätt förutsättningar och möjliggöra kommersialisering av Bolagets produkter behöver Bolaget stärka sina finansiella resurser. Bolaget bedömer att det finns goda förutsättningar för samarbete och korsbefruktning mellan Imsys och ForensIQ One, inom exempelvis bildanalys, kryptering och bildförbättring både genom mjukvara och hårdvara. Framöver ser Bolaget andra fördelar i form av effektiv resursallokering och kostnadsbesparingar till följd av gemensamma kontorsutrymmen och resurser generellt. Ur ett försäljningsperspektiv kompletterar verksamheterna varandra väl till följd av överlappande målgrupper. Genom den förvärvade verksamheten är Imsys väl positionerade på marknaden för att tillgodose ett växande behov av mjukvarulösningar inom databehandling.

Under det senaste räkenskapsåret har Imsys styrelse och ledning kontinuerligt utvärderat behovet av resurser för att nå Bolagets målsättningar och enats om ett behov av tillförsel av rörelsekapital för att kommersialisera Bolagets produkter, reglera köpeskillingen för förvärvet av ForensIQ One och minska Bolagets skuldsättning.

Likviden från Företrädesemissionen ska främst användas för:

 • Förstärkning av Bolagets rörelsekapital
 • Reglering av köpeskilling för ForensIQ One
 • Kommersialisering och marknadsföring av Bolagets produkter
 • Återbetalning av lån

VD-kommentar

Jag och mina kollegor ser verkligen fram emot de möjligheter och resurser Företrädesemissionen och nästa steg gällande finansieringen ger oss. Imsys kommer att göra allt för att väl förvalta och maximera nyttan av detta förtroende. Alla kollegor i den, nu utökade, Imsys-familjen arbetar intensivt på att vässa vår försäljning även inom den attraktiva digitala forensikmarknaden. De applikationer och den funktionalitet som ForensIQ One kan leverera såväl polisiärt som militärt över hela världen bådar gott inför tillväxt och en stark värderingsutveckling. - Jonas Wærn, VD för Imsys.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Imsys har idag, villkorat av godkännande på extra bolagsstämman den 1 juni 2023, beslutat om Företrädesemissionen, med följande huvudsakliga villkor:

 • För varje aktie som ägs på avstämningsdagen, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tjugofem (25) nyemitterade aktier, trettio (30) teckningsoptioner av serie TO4 och trettio (30) teckningsoptioner av serie TO5. Teckningskursen är 1,25 SEK per unit, motsvarande 0,05 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5 emitteras vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 37 553 141 units, motsvarande
  938 828 525 aktier, 1 126 594 230 teckningsoptioner av serie TO4 och 1 126 594 230 teckningsoptioner av serie TO5.
 • Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt kommer att vara den 9 juni 2023. Sista dagen för att handla i aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt kommer vara den 7 juni 2023. Vederlagsaktierna ska berättiga till deltagande i Företrädesemissionen. Efter registrering av Vederlagsaktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 37 553 141.
 • Teckningsperiod för teckning av units kommer att löpa från och med den 13 juni 2023 till och med den 27 juni 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.
 • Handel i uniträtter kommer att äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 13 juni 2023 till och med den 21 juni 2023 och handel med betalda tecknade units kommer påbörjas den 13 juni 2023 och förväntas avslutas under vecka 28.
 • Vid full teckning av Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 46,9 MSEK, före emissionskostnader, varav högst cirka 12,3 MSEK kan komma att tillföras Bolaget genom kvittning av del av säljarna av ForensIQ Ones fordringar på Bolaget med anledning av Förvärvet. Vidare har Långivaren i samband med Företrädesemissionen ingått ett garantiåtagande som, om det nyttjas av Bolaget, kan innebära betalning via kvittning av Långivarens fordringar på Bolaget enligt lånet (för mer information, se avsnitten "Teckningsåtaganden och garantiåtaganden", "Refinansiering av lånet" och "Förvärvet" nedan).
 • Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 28 juli 2023 till och med den 10 augusti 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO4 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 14 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023.
 • Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 december 2023 till och med den 8 januari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO5 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 10 januari 2024 till och med den 24 januari 2024.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras högst cirka 135,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5 avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME efter slutlig registrering hos Bolagsverket.
 • För att kunna genomföra Företrädesemissionen till angiven teckningskurs krävs att Bolagets aktiekapital minskas för att sänka kvotvärdet på Bolagets aktier. Styrelsen i Bolaget har därför föreslagit att extra bolagsstämman den 1 juni 2023, där styrelsens beslut om Företrädesemissionen ska godkännas, fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital med
  3 229 570,856 SEK, från 3 755 314,83 SEK till 525 743,974 SEK efter registrering av Vederlagsaktierna. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier varvid kvotvärdet ändras från cirka 0,10 SEK till 0,014 SEK. Den föreslagna minskningen kräver ändring av bolagsordningen och är villkorad av att det genomförs en ökning av aktiekapitalet, varigenom aktiekapitalet återställs, dvs. till ett belopp minst motsvarande minskningen. Återställandet av aktiekapitalet sker genom Företrädesemissionen.
 • Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma godkänner Förvärvet och beslutar om emissionen av Vederlagsaktierna.
 • Befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fullteck­nad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 96,2 procent, baserat på antalet aktier i Bolaget efter emissionen av Vederlagsaktierna jämfört med antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 medför en utspädning om cirka 98,8 procent (för mer information, se avsnittet "Utspädning och ägarstruktur" nedan).

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 44 procent av teckningsförbindelser. Därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera upp till 65 procent av Företrädesemissionen inom intervallen 44-56 respektive 56-65. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga aktieägare, ledning och styrelse i Bolaget samt säljarna av ForensIQ One. Säljarnas teckningsförbindelser motsvarar Vederlagsunitsen och avser teckning mot betalning genom kvittning av fordringar mot Bolaget med anledningen av Förvärvet (för mer information, se avsnittet "Förvärvet" nedan). Garantiåtaganden har lämnats av både befintliga aktieägare och externa investerare, varav cirka 1,5 MSEK av lämnade garantiåtaganden avser teckning mot betalning genom kvittning av del av Långivarens fordringar på Bolaget enligt lånet (för mer information, se avsnittet "Refinansering av lånet" nedan). För garantiåtaganden utgår en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units bestående av tjugofem (25) aktier nyemitterade aktier i Imsys, trettio (30) teckningsoptioner av serie TO4 och trettio (30) teckningsoptioner av serie TO5, till en teckningskurs per aktie motsvarande 85 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden, dock lägst teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. 

Refinansiering av lånet

Bolaget har i samband med beslutet om Företrädesemissionen refinansierat befintliga lån som Bolaget upptog från Långivaren den 9 juni 2022. Det befintliga lånebeloppet uppgick till 25,3 MSEK inkl. upplupen ränta. Lånebeloppet enligt det nya lånet uppgår till 26,5 MSEK, vilket innefattar det befintliga lånebeloppet inkl. upplupen ränta plus en uppläggningsavgift. Det nya lånet upptas till marknadsmässiga villkor med en sammansatt ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod och löper till den 30 juni 2024.

Återbetalning av lånet ska enligt avtalet ske enligt följande: av nettolikvid som tillförs Bolaget utöver teckningsförbindelserna och garantiåtaganden, exklusive Långivarens garantiåtagande inom intervallet 56-65 procent, ska femtio (50) procent användas för återbetalning av lånet och samtlig nettolikvid utöver 8 MSEK som Bolaget erhåller vid utnyttjande av respektive serie av teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5, ska användas för återbetalning av lånet.

Långivaren ska enligt avtalet ha rätt att betala för eventuella units i Företrädesemission som tecknas av Långivaren utöver teckningsförbindelserna och garantiåtagandena, exklusive Långivarens garantiåtagande inom intervallet 56-65 procent, genom kvittning av fordran på Bolaget enligt lånet.

Vidare ska Långivaren enligt avtalet, vid utnyttjande av eventuella teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 som innehas av Långivaren, ha rätt att betala för de nya aktierna genom kvittning av fordran på Bolaget enligt lånet.

Om någon eller båda av teckningsoptionsserierna TO4 och TO5 inte nyttjas till fullo ska Långivaren även ha rätt att kvitta en del av fordran på Bolaget enligt lånet i en riktad nyemission i Bolaget efter utgången av respektive utnyttjandeperiod. Teckningskursen i en sådan nyemission ska motsvara teckningskursen per aktie i respektive teckningsoptionsserie. Det maximala emissionsbeloppet för en sådan nyemission ska motsvara teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna multiplicerat med antalet teckningsoptioner som inte har nyttjats.

Om lånet inte återbetalats senast den 30 juni 2023 har Långivaren rätt att kvitta lånet mot aktier i en riktad nyemission i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under en period om 15 dagar innan begäran om riktad nyemission för kvittning inkommer från Långivaren. Emissionsvolymen i en sådan riktad nyemission ska uppgå till minst 2 MSEK. Bolaget har inte ställt ut säkerhet för lånet.

Villkoren för refinansieringen har förhandlats av Bolagets styrelse på armlängds avstånd med Långivaren. Styrelsen bedömer att villkoren är marknadsmässiga och fördelaktiga för Bolaget med beaktande av Bolagets finansiella situation.

 

Förvärvet

Imsys offentliggjorde den 19 januari 2023 att Bolaget avsåg att förvärva ForensIQ One. Den 15 februari 2023 beslutade extra bolagsstämma i Imsys om förvärv av samtliga aktier i ForensIQ för en köpeskilling om cirka 25,2 MSEK, att erläggas genom kvittningsemission av 17 999 787 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 1,40 kr per aktie. Imsys meddelade den 13 april 2023 att Bolaget inte nått en bindande överenskommelse med ForensIQ Ones säljare.

Imsys har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i ForensIQ One för en köpeskilling om cirka 25,2 MSEK. Betalning ska ske dels i form av 9 884 615 Vederlagsaktier till en teckningskurs om 1,30 SEK per aktie, dels i form av 9 879 761 Vederlagsunits i Företrädesemissionen. Genomförande av Förvärvet är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma i Imsys den 1 juni 2023.

Styrelsen för Imsys har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 1 juni 2023 beslutar om emission av Vederlagsaktierna till säljarna av ForensIQ One. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Imsys ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt aktieöverlåtelseavtalet beträffande ForensIQ One. Teckningskursen för Vederlagsaktierna har fastställts genom förhandling med de teckningsberättigade på armlängds avstånd och bedöms marknadsmässig.

Tillträde för Förvärvet avses, förutsatt att erforderliga beslut fattas av extra bolagsstämman, ske den
1 juni 2023. Teckning och betalning för Vederlagsaktierna ska ske vid tillträdet till aktierna i ForensIQ One genom kvittning av 12 849 999,50 SEK av säljarnas fordringar på Bolaget. Teckning av Vederlagsunitsen ska ske under teckningsperioden i Företrädesemissionen och betalning ska erläggas genom kvittning av resterande 12 349 701,25 SEK av säljarnas fordringar på Bolaget.

 

Bakgrund och motiv för Förvärvet

Imsys får genom Förvärvet tillgång till redan existerande kunder och detta i en stor, global marknad med tillväxt. Det blir lättare för Imsys att fortsätta arbeta med framförallt mjukvara tack vare ForensIQ Ones lösningar, då de är starka på exempelvis användarvänlighet och där Imsys kan vässa försäljningsfokuset ytterligare. Ett sista stort samarbetsområde är att arbeta effektivare med resursallokering, administration och marknadsbearbetning.

Som redan nämnts, är planerna först och främst att öka försäljningen i båda bolagen samt investera resurser i fortsatt forskning och utveckling, för att tillsammans bli effektivare och bättre på produktutveckling inom såväl mjuk- som hårdvara samtidigt som dessa båda små, ingenjörstunga svenska teknikföretagen får en gemensam plattform gällande administration och företagsfunktioner. I och med att båda verksamheterna har många överlappande fokusområden kommer detta uppköp leda till bättre och effektivare resursallokering.

 

Om ForensIQ One

ForensIQ One arbetar inom digital forensik och har redan en mycket lovande kundlista med ett snart hundratal olika polismyndigheter på nationell, federal samt regional nivå över hela världen som både köper samt utvärderar produkterna. Affärsidén är att förenkla och förbättra den digital delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och ForensIQ Ones produkter underlättar att processa all information och identifiera relevant data. Detta ligger i linje med de produkter och tjänster som Imsys arbetar med, dvs. processning av stora mängder data.

Idag har ForensIQ One två produkter: Case Investigator, en desktop-applikation som är grundstenen i produktportföljen. Den används för att visa data harmoniserat från olika forensiska verktyg i ett användarvänligt gränssnitt. Case Processing Server, en produkt för att processa olika dataformat genererade av olika forensiska verktyg. Under utveckling är Case Investigator Server som är en större utredningsplattform.

ForensIQ One har med sina produkter stor erfarenhet av forensiska verktyg och ligger redan väl positionerat i olika inköps- samt testprocesser ute på marknaden. Vidare har företaget redan avtal med återförsäljare i över 20 länder.

ForensIQ One grundades 2019, består av två heltidsanställda och hade per den 31 december 2022 en nettoomsättning på 128 160 SEK, totala tillgångar/eget kapital på 4 407 926 SEK samt en soliditet på 11 procent.[1]

 

Utspädning och ägarstruktur

Genom nyemissionen av Vederlagsaktierna kommer aktiekapitalet att öka med högst 988 461,69 SEK, från 2 766 853,14 SEK till 3 755 314,83 SEK genom nyemission av högst 9 884 615 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 27 668 526 till högst 37 553 141, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 26,3 procent.

Genom den minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier som styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 1 juni 2023 ska besluta om kommer Bolagets aktiekapital att minska med
3 229 570,856 SEK, från 3 755 314,83 SEK till 525 743,974 SEK (efter registrering av Vederlagsaktierna).

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med
13 143 599,35 SEK, från 525 743,974 SEK till 13 669 343,324 SEK genom nyemission av 938 828 525 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 37 553 141 till 976 381 666, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 96,2 procent.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 31 544 638,44 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare högst
2 253 188 460 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 69,8 procent givet fulltecknad Företrädesemission.

Den totala utspädningseffekten vid fullteckning i Företrädesemissionen samt fullt nyttjade teckningsoptioner uppgår till högst cirka 98,8 procent.

Den totala utspädningseffekten vid emissionen av Vederlagsaktierna och Företrädesemissionen under förutsättning av fullteckning samt fullt nyttjade teckningsoptioner uppgår till högst cirka 99,1 procent.

Under förutsättning att emissionen av Vederlagsaktierna genomförs och Företrädesemissionen fulltecknas förväntas säljarna av ForensIQ Ones totala innehav i Bolaget att uppgå till cirka 26,3 procent av samtliga aktier i Bolaget, varav ForensIQ Ones största aktieägare Brewitz Technologies AB ägarandel i Bolaget kommer att uppgå till cirka 20,0 procent.

Extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma den 1 juni 2023, för godkännande av Företrädesemissionen och Förvärvet samt beslut om emissionen av Vederlagsaktierna minskningen av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen för att möjliga Förvärvet och Företrädesemissionen, kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Prospekt

Ett EU-tillväxtprospekt och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.imsys.ai, och Mangold Fondkommissions hemsida, https://emission.mangold.se/.

 

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen och Förvärvet

1 juni 2023

Extra bolagsstämma i Bolaget

1 juni 2023

Tillträde i Förvärvet

7 juni 2023

Sista handelsdag i Imsys aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter

8 juni 2023

Första handelsdag i Imsys aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter

9 juni 2023

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen

13 juni 2023 - 27 juni 2023

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

13 juni 2023 - 21 juni 2023

Handel i uniträtter på NGM Nordic SME

13 juni 2023 - vecka 28, 2023

Handel i betalda tecknade units på NGM Nordic SME

30 juni 2023

Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Imsys i samband med Företrädesemissionen. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

[1] Preliminära siffror. ForensIQ Ones räkenskapsår är 1 maj - 30 april.

Denna information är sådan information som Imsys AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl.08.15 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Imsys. Inga åtgärder har vidtagits, och inga åtgärder kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Imsys kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som Imsys beräknar kunna offentliggöra omkring den 8 juni 2023.

Varken uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. I alla EES-medlemsstater, förutom Sverige, är detta meddelande endast riktat till och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material i relation till värdepapperen som beskrivs häri endast till, och riktar sig endast till, och alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att tas i anspråk med "kvalificerade investerare" (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) vilket är en del av Storbritanniens lag i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 gällandes (i) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Förordningen"); eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i Förordningen (alla sådana personer betecknas tillsammans som "relevanta personer"). I Storbritannien är all investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grund av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Imsys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Imsys lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

För mer information, vänligen kontakta:

Henry Sténson, Ordförande i styrelsen

[email protected] +46 70 820 40 60

Magnus Stuart, Ledamot i styrelsen

[email protected] +46 70 621 13 50

Om Imsys AB

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

 

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB