REGMAR

Imsys lämnar uppdatering avseende bolagets finansiella situation och en utvärderad kapitalanskaffning

Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") lämnar en uppdatering avseende Bolagets finansiella situation. Bolagets rörelsekapital är förbrukat och därmed otillräckligt för att genomföra Bolagets operativa plan. Bolaget har utvärderat en kapitalanskaffning i form av en företrädesemission som ej har kunnat genomföras. Imsys styrelse utvärderar fortsatt intensivt samtliga möjliga finansieringsalternativ för att säkerställa rörelsekapital för Bolaget.

Bolagets rörelsekapital är förbrukat och därmed otillräckligt för att genomföra Bolagets operativa plan. Bolaget har utvärderat en kapitalanskaffning i form av en företrädesemission som ej har kunnat genomföras. Bolagets bedömning är att detta beror på ansträngda förutsättningar på marknaden. Imsys styrelse utvärderar intensivt alla möjliga finansieringsalternativ för att säkerställa rörelsekapital för Bolaget. Styrelsen utvärderar också alternativa strategiska lösningar samtidigt som åtgärder vidtagits för att minimera Bolagets operativa kostnader.

Imsys kommer enligt plan att offentliggöra Bolagets kvartalsrapport för kvartal 3 (november 2023 - januari 2024) den 4 april 2024, vilken kommer att presentera Imsys finansiella ställning per den 31 januari 2024.

Denna information är sådan information som Imsys AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2024 kl. 11.50 CET.

För ytterligare information

Jonas Wærn, Verkställande Direktör, Imsys AB (publ)

E-post: [email protected]

Telefon: +46 703 22 86 63

Om Imsys AB

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai.

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB