REG

Imsys genomför riktad nyemission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONG KONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 oktober 2023, beslutat om en riktad nyemission av 49 950 000 units, bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7, till garanter i den företrädesemission av units som offentliggjordes genom pressmeddelande den 29 september 2023 ("Företrädesemissionen"), i enlighet med de garantiavtal som ingåtts som en del av Företrädesemissionen och tidigare kommunicerats ("Ersättningsemissionen").

I samband med Företrädesemissionen erhöll Bolaget garantiåtaganden om 23,6 MSEK. Garanterna har, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, rätt till garantiersättning om 17,5 procent av det garanterade beloppet i form av kontant ersättning eller 22,5 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units till en teckningskurs om 0,05 SEK per unit, motsvarande 0,001 SEK per aktie. Formue Nord Markedsneutral A/S ("Formue") och Mangold Fondkommission AB ("Mangold") har redan vid Företrädesemissionens offentliggörande valt ersättningsform och kan enligt ingångna garantiavtal enbart erhålla garantiersättning i form av units. Varje unit består av femtio (50) nyemitterade aktier, sjuttio (70) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6 och sjuttio (70) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO7.

Följaktligen har styrelsen för Imsys idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 31 oktober 2023, beslutat om Ersättningsemissionen till Formue och Mangold, motsvarande 49 950 000 units. Övriga garanter har valt att erhålla kontant garantiersättning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna eftersom garanternas fordringar mot Bolaget, som uppkommit med anledning av emissionsgarantier lämnade i samband med Företrädesemissionen, ska kvittas enligt de ingångna garantiavtalen.

Betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar mot Bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår, i enlighet med ingångna garantiavtal, till en kurs om 0,05 SEK per unit, motsvarande 0,001 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Garantiersättningen och teckningskursen fastställdes genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de parter som har lämnat garantiåtaganden, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av flertal marknadsfaktorer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Ersättningsemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 2 497 500 000, från 24 601 130 609 aktier till 27 098 630 609, och aktiekapitalet ökar med 1 498 500 SEK, från 14 760 678,3654 SEK till 16 259 178,3654 SEK (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen). Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 9,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen).

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO6 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 3 496 500 000 aktier, från 27 098 630 609 aktier till 30 595 130 609 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 2 097 900 SEK, från 16 259 178,3654 SEK till 18 357 078,3654 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 11,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO7 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 3 496 500 000 aktier, från 30 595 130 609 aktier till 34 091 630 609 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 2 097 900 SEK, från 18 357 078,3654 SEK till 20 454 978,3654 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Imsys i samband med Företrädesemissionen. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Jonas Wærn, Verkställande direktör Imsys AB (publ)

E-post: [email protected]

Telefon: +46 7 0322 8663

Om Imsys AB

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Imsys. Inga åtgärder har vidtagits, och inga åtgärder kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Imsys har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som Imsys offentliggjorde den 1 november 2023. Varken uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. I alla EES-medlemsstater, förutom Sverige, är detta meddelande endast riktat till och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material i relation till värdepapperen som beskrivs häri endast till, och riktar sig endast till, och alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att tas i anspråk med "kvalificerade investerare" (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) vilket är en del av Storbritanniens lag i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 gällandes (i) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Förordningen"); eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i Förordningen (alla sådana personer betecknas tillsammans som "relevanta personer"). I Storbritannien är all investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grund av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Imsys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Imsys lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB