REG

Imsys fastställer avstämningsdag för sammanläggningen av aktier och meddelar omräkning av teckningsoptioner

Vid årsstämman i Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") den 31 oktober 2023 beslutades det om en sammanläggning av Bolagets aktier (1:500), varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att 500 aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigades av årsstämman att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara fredagen den 5 januari 2024. Vidare har styrelsen, med anledning av sammanläggningen, omräknat villkoren för Bolagets teckningsoptioner av serie TO5, TO6 och TO7.

Styrelsens beslut innebär att sista dag för handel i Imsys aktie före sammanläggningen kommer att vara den 3 januari 2024 och första dag för handel i aktien efter sammanläggningen kommer att vara den 4 januari 2024. Detta innebär att aktiekursen från och med den 4 januari 2024 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen. Till följd av sammanläggningen kommer aktierna i Imsys att från och med den 4 januari 2024 att ha en ny ISIN-kod: SE0021309689.

Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 500 kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Mangold Fondkommission AB för att innehavet ska bli jämnt delbart med 500. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Sammanläggningens genomförande kommer att medföra att det totala antalet aktier i Bolaget minskar med 27 044 433 348 aktier, från 27 098 630 609 aktier till 54 197 261 aktier, medförande att kvotvärdet per aktie kommer att öka från 0,0006 kronor till cirka 0,3 kronor.

Omräkning

Med anledning av sammanläggningen har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för Bolagets teckningsoptioner av serie TO5, TO6 och TO7 avseende teckningskurs och antal aktier som varje (1) teckningsoption ger rätt att teckna.

Den nya teckningskursen per aktie för teckningsoptioner av serie TO5 motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 21 december 2023 till och med den 8 januari 2024, dock lägst kvotvärdet och högst 0,45 kronor per aktie, och den nya antalet aktier som varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av uppgår till 0,13 aktier. Före omräkningen motsvarande teckningskursen 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 21 december 2023 till och med den 8 januari 2024, dock lägst kvotvärdet och högst 0,0009 kronor, och varje (1) teckningsoption berättigade till teckning av sextiofem (65) aktier. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 pågår från och med den 10 januari 2024 till och med den 24 januari 2024.

Den nya teckningskursen per aktie för teckningsoptioner av serie TO6 motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 2 februari 2024 till och med den 15 februari 2024, dock lägst kvotvärdet och högst 0,625 kronor, och den nya antalet aktier som varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av uppgår till 0,002 aktier. Före omräkningen motsvarade teckningskursen 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 2 februari 2024 till och med den 15 februari 2024, dock lägst kvotvärdet och högst 0,00125 kronor, och varje (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 pågår från och med den 19 februari 2024 till och med den 4 mars 2024.

Den nya teckningskursen per aktie för teckningsoptioner av serie TO7 motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 22 april 2024 till och med den 6 maj 2024, dock lägst kvotvärdet och högst 0,625 kronor, och den nya antalet aktier som varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av uppgår till 0,002 aktier. Före omräkningen motsvarade teckningskursen 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 22 april 2024 till och med den 6 maj 2024, dock lägst kvotvärdet och högst 0,00125 kronor, och varje (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 pågår från och med den 8 maj 2024 till och med den 22 maj 2024.

Teckning kan inte ske av del av aktie, vilket medför att det kommer fordras åtta (8) teckningsoptioner av serie TO5 för teckning av en (1) aktie, 500 teckningsoptioner av serie TO6 för teckning av en (1) aktie samt 500 teckningsoptioner av serie TO7 för teckning av en (1) aktie.

Övriga teckningsoptionsvillkor kvarstår oförändrade och det totala antalet utestående teckningsoptioner ändras inte till följd av sammanläggningen och omräkningen. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.imsys.ai.

För ytterligare information

Jonas Wærn, Verkställande direktör Imsys AB (publ)

E-post: [email protected]

Telefon: +46 703 22 86 63

Om Imsys AB

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB