REGMAR

Imsys AB presenterar delårsrapport: Kvartal 2, augusti 2023 - oktober 2023

 • Imsys AB och ForensIQ One, en koncern med samarbete och gemensam företagsstruktur
 • Ökade intäkter, nya kunder och ansökansgodkännande med den första av tre utbetalningar från Rymdstyrelsen för Imsys (nya kundrelationer: Frontgrade Gaisler, EKOS, IPR Trading), intäkterna upp från 83KSEK i årets första kvartal till 1,537MSEK
 • Teckningsoptioner, emission och ny styrelse

Verksamhetsårets andra kvartal, 1 augusti 2023 - 31 oktober 2023 har präglats av arbetet med att sammanfoga Imsys och ForensIQ One. Nu delar vi kontor samt har helt synkat ihop backoffice, ekonomifunktioner, revisorstjänster samt rapportering. Varje vecka har de båda teamen möten med fokus på framtida tekniska samarbeten, produktutveckling och korsbefruktningsidéer.

Sakta men säker ökar vi försäljningen med nya, samt redan existerande, kunder. Två viktiga "godkännanden" från marknaden var dels att Imsys vann en projektansökan hos Rymdstyrelsen, värd 3,4 miljoner kronor i slutet av augusti. Projektet går under namnet "Nya accelererade Applikationer i Rymden" med stödgrund i industriell forskning.

För verksamhetsårets andra kvartal redovisar Imsys följande resultat (KSEK):

 • Omsättning uppgick till 1 537 (83)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 882 (-5 067)
 • Investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 5 296 (3 289)
 • Bruttomarginalen på produktförsäljning uppgick till 75,2% (94%)
 • Resultat i kronor per aktie uppgick till 0,0 (-0,02)

Fler händelser under kvartalet:

 • Företrädesemission med ekonomisk stabilitet för företaget (september)
 • Nya leads för ForensIQ One (september)
 • Imsys går vidare i EU-ansökan (augusti)

Väsentliga händelser efter bokslutstidpunkten

Den 22:e november kommunicerade Imsys AB utfallet av vår företrädesemission av units; genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt 23,6 MSEK före emissionskostnader. Cirka 17,0 MSEK tillförs Bolaget kontant och cirka 6,6 MSEK tillförs Bolaget genom kvittning av skulder till Formue Nord Markedsneutral A/S under det låneavtal som ingicks i samband med att Företrädesemissionen beslutades samt tidigare ingångna låneavtal. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 41,3 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO7 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 41,3 MSEK före emissionskostnader.

Vidare ingår ForensIQ One samarbetsavtal med Paliscope inom digital forensik, denna överenskommelse ger nya gemensamma affärsmöjligheter och samarbetet tecknades nu i november 2023 med den tekniska implementeringen i plattformen som beräknas levereras under Q1 2024. Samarbetet stärker Paliscope's analysplattform ytterligare genom att lägga till ännu fler inbyggda importmöjligheter för deras kunder att nu även kunna inkludera avläsningar från mobila enheter. Detta gör att ForensIQ One nu kommer in hos fler etablerade kunder. Med ForensIQ One's funktioner kommer nu användarna kunna indexera flera mobila avläsningar direkt i programvaran.

Hela kvartalsrapporten bifogas, samt finns även på hemsidan imsys.ai.

Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2023 kl. 11:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Wærn

Verkställande Direktör, Imsys AB (Publ)

E-post:   [email protected],  Mobil: 0703-228663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai


Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB