REG

Imsys AB: Kallelse till extrastämma

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Imsys AB kommer fredagen den 12 februari 2021 att publicera kallelsen till extrastämman i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras i Svenska Dagbladet.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 februari 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Se vidare information i den i dess helhet bifogade kallelsen till bolagsstämman.

Rätt att delta; Anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som (i) är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen torsdagen den 18 februari 2021, och som (ii) har anmält sig hos bolaget senast torsdagen den 25 februari 2021 genom att avge sin poströst i enlighet med de anvisningar som återfinns i den bifogade kallelsen så att den är bolaget tillhanda senast den 25 februari 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 februari 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan om rösträttsregistrering hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Föreslagen dagordning

1. Öppnade av extrastämman

2. Val av ordförande och sekreterare till stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av justeringsman.

6. Prövning av om extrastämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om nyval av revisor

8. Annat ärende som ankommer på stämma enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9. Extrastämman avslutas

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Imsys. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia)

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör [email protected] +46 706 211 350

IMSYS IN SHORT

Imsys AB (publ) is a Swedish based high tech microprocessor company with focus on AI, founded in 1981. The company is a lead designer and developer of high performance, low energy consumption, flexible microprocessor solutions for AI applications. Imsys ALICE technology offers advantages in EDGE AI applications for automotive, security, computer centers, 5G mobile communication, block-chain and image recognition.

The company's shares are listed on NGM SME market

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.


Om Imsys

Webbplats
www.imsys.ai

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB