Imsys AB kallar till extrastämma den 15 februari 2023

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma, onsdagen den 15 februari 2023, klockan 15.00. Stämman äger rum hos Imsys AB med adress; Johanneslundsvägen 3, 2 trappor i Upplands Väsby.

Aktieägare som önskar delta i extrastämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 februari 2023 (avstämningsdagen),

dels senast måndagen den 13 februari 2023 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Imsys AB, Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby; eller per e-post [email protected] med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta registrering vid extrastämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kommer att finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.imsystech.ai och kan skickas till aktieägare som så begär. Fullmakt i original skall uppvisas senast vid inpassering vid extrastämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i extrastämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 7 februari 2023 då sådan införing verkställs. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltare senast den 9 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Föreslagen dagordning

  1. Öppnade av extrastämman
  2. Val av ordförande och sekreterare till extrastämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordföranden justerar protokollet.
  6. Prövning av om extrastämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om förvärv av samtliga aktier i ForensiQ One AB
  8. Extrastämmans avslutande.

Förslag till beslut vid Extrastämma i Imsys AB den 15 februari 2023

Punkt 2

Valberedningen föreslår att Jur. kand. Stefan Mårtensson utses till ordförande vid stämman och att Magnus Stuart utses till sekreterare för protokollet.

Punkt 7

Styrelsen föreslår, i enlighet med vad som kommunicerades genom pressmeddelande den 19 januari 2023, att stämman beslutar om förvärv av samtliga 65 074 aktier i ForensIQ One AB, till ett pris om 375,70 kronor per aktie, totalt 25 199 701,80 kronor, att erläggas genom en riktad kvittningsemission av 17 999 787 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 1,40 kronor per aktie.

Under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i denna punkt avser styrelsen att den 16 februari 2023 besluta om den riktade nyemissionen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 oktober 2022.

Styrelsens redogörelse med anledning av förslaget enligt punkt 7 i kallelsen, offentliggörs på Bolagets hemsida senast den 1 februari 2023. Informationen kommer även att skickas eller mailas till aktieägare som har begärt det och angett sin adress.

________________________________________

Vid tidpunkten för denna kallelses upprättande, har Imsys AB (publ) totalt 26 288851 aktier och ett aktiekapital som uppgår till 2 628885,61000 kronor.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

ALLMÄNT 

Fullständiga förslag till beslut (punkt 7) hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Johanneslundsvägen 3, i Upplands Väsby samt på Bolagets hemsida, www.imsystech.ai senast fr.o.m. onsdagen 1 februari 2023 och skickas ut till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extrastämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extrastämman och, i förekommande fall, extrastämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas vid den Extra bolagsstämman 15 februari 2023. 

 

Stockholm den 30 januari 2023

Imsys AB 

Styrelsen 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Waern, Verkställande Direktör

[email protected]

0703-228663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.


Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB