KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 17 AUGUSTI 2022

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), 559048-9638, har hållit extra bolagsstämma i Stockholm den 17 augusti 2022. Nedan följer ett sammandrag av stämmans beslut. Samtliga beslut har fattats enhälligt och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Stämman beslutade att ändra villkoren enligt styrelsen förslag i kallelsen avseende de teckningsoptioner som utgivits enligt Optionsprogram TO 1 och Optionsprogram TO 2. De nya villkoren ska vara att teckningskursen per aktie med stöd av teckningsoption TO1 ska ändras från nuvarande 0,35 kronor per aktie till 0,10 kronor per aktie. För TO2 ska teckningskursen ändras från 0,65 kronor per aktie till 0,10 kronor per aktie.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital inom bolagsordningens gränser. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom emission av aktier av och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning.

För tiden intill slutet av årsstämman 2023 beslutade stämman att Göran Hjalmarsson ska väljas som suppleant.

Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten.

Stockholm den 22 augusti 2022

Styrelsen

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail [email protected]

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429