Kommuniké från Årsstämma 2022

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), 559048-9638, har hållit årsstämma i Stockholm den 15 juni 2022. Nedan följer ett sammandrag av årsstämmans beslut där samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt godkänna dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant.

Bolagsstämman beslutade att för tiden intill slutet av årsstämman 2023 omvaldes, i enlighet med kallelsens förslag, att till ordinarie ledamöter omvälja Mikael Ehrman, Sverker Littorin, Marcin Lyszczarz, och till nyval som ordinarie ledamot välja Magnus Nilsson.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Magnus Nilsson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utgår arvode till ordinarie ledamot till två prisbasbelopp och till styrelsens ordförande 3.5 prisbasbelopp. Till ledamot som är anställd av Bolaget utgår inget styrelsearvode. Till revisor utgår arvode enligt godkänd räkning.

Stämman valde, i enlighet med kallelsens förslag att välja den auktoriserade Revisorn Johan Kaijser till Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Årsstämman biföll förslaget om ändring av bolagsordningen

"§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor          

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000."

Årsstämman biföll förslaget enligt kallelsen om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner:

Årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital motsvarande en total maximal utspädning om 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning.

Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Stockholm den 15 juni 2022

Styrelsen

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail [email protected]

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se , på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429