Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638, kallar härmed till extra bolagsstämma den 15 oktober på Johannesgränd 1 i Stockholm (Hoi Förlag AB:s lokaler). Den extra bolagsstämman ska besluta om val av revisor, val av styrelsesuppleant samt ändring av bolagsordningen vad avser antalet styrelseledamöter liksom aktiekapitalets gränser.

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 oktober på Johannesgränd 1 i Stockholm klockan 10:00 (Hoi Förlag AB:s lokaler). Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09:30. Möjlighet att delta i stämman kommer också att ges via länk; Microsoft Teams alternativt telefon. Vid anmälan till stämman vänligen ange om du önska delta via ett av dessa medier istället för personlig närvaro eller via ombud.

Kallelsen finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.iapotek.se .

Bolaget har vid kommande stämma 20 218 831 st aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till iApotek Int AB (publ), c/o Rambe Group AB, Romansvägen 46, 13153 Nacka, attn. Lars Rambe eller per e-post till [email protected] (ange "iApotek extra bolagsstämma som rubrik) senast den 7 oktober 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, (www.iapotek.se) senast den 14 oktober 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskriven i aktieboken per den 7 oktober 2021, såsom detta dokumenterats i den utskrift som Euroclear Sweden AB tillhandahåller till Bolaget, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till [email protected] alternativt per brev senast den 7 oktober 2021. Anmälan per post sker till: iApotek Int AB (publ), c/o Rambe Group AB, Romansvägen 46, 13153 Nacka.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under adress: iApotek Int AB (publ), c/o Rambe Group AB, Romansvägen 46, 13153 Nacka. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst två år från utfärdandet. Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman. Behandling av personuppgifter För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 7 oktober 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Dagordningens godkännande

7. Beslut val av revisor

8. Beslut val av styrelsesuppleant

9. Beslut om ändring av bolagsordningen

10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag till val av revisor (punkt 7): Deskjockeys Revision AB, 556459-3589, Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm med huvudansvarig auktoriserad revisor Stefan Adebahr.

Förslag till val av styrelsesuppleant (punkt 8): Freidoun Albertioni. Freidoun Albertioni är VD för iApotek Int AB:s dotterbolag Pharmart AB vars huvudsakliga verksamhet är driften av Svea Apotek. Freidoun Albertioni är apotekare, medicine doktor och docent i farmakologi.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår följande ändringar:

§ 4

Nuvarande lydelse: § 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 475 000 kronor och högst 5 900 000 kronor. Föreslagen ny lydelse: § 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 020 000 kronor och högst 8 080 000 kronor

§ 5

Nuvarande lydelse: § 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 14 750 000 och högst 59 000 000. Föreslagen ny lydelse: § 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst 20 200 000 och högst 80 800 000.

§ 6

Nuvarande lydelse: § 6 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Föreslagen ny lydelse: § 6 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information Kopior av handlingarna inför stämman sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För mer information, kontakta bolagets representanter:

Styrelseordförande Lars Rambe, mobil 0709-369080 e-mail [email protected] 

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail [email protected] 

www.iapotek.se 

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket

Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429