Kallelse till årsstämma i iApotek Int AB (publ)

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2023 på Nybrogatan 6 i Stockholm klockan 10:00. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09:30.

Möjlighet att delta i stämman kommer också att ges via länk; Microsoft Teams alternativt telefon. Vid anmälan till stämman vänligen ange om du önska delta via ett av dessa medier i stället för personlig närvaro eller via ombud.


Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 19 maj 2023, dels senast den 23 maj 2023 anmäla sitt deltagande per e-post till [email protected]   alternativt per brev till iApotek Int AB (publ), Box 5855, 102 40 Stockholm.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.iapotek.se. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas till Bolaget på ovan angivna adress alternativt genom e-post. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 19 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs i god tid hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast 23 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av minst en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter och revisor
12. Val av revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer
Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant och att Bolaget ska ha en revisor.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
Bolagets större aktieägare föreslår att arvode ska utgå till ordinarie ledamot med 2 prisbasbelopp och till styrelsens ordförande med 3,5 prisbasbelopp. Till ledamot som är anställd av Bolaget utgår inget styrelsearvode. Till revisor utgår arvode enligt löpande räkning.

Punkt 11 - 12 - Val av styrelseledamöter samt suppleanter och val av revisor
Bolagets större aktieägare föreslår omval av Mikael Ehrman, Sverker Littorin, Marcin Lyszczarz och Magnus Nilsson som ordinarie ledamöter samt nyval av Göran Hjalmarsson som ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Bolagets större aktieägare föreslår omval av Magnus Nilsson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Bolagets större aktieägare föreslår omval av auktoriserad revisor Johan Kaijser för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital inom ramen för bolagsordningens gränser. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning.
Beslut enligt denna punkt 13 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Upplysningar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer senast tre veckor innan årsstämman att anslås på Bolagets hemsida www.iapotek.se samt hållas tillgängliga hos Bolaget.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för stämman, på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag

Handlingar kommer vidare kostnadsfritt att sändas ut till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.


För mer information, kontakta Bolagets representanter:
VD Mikael Ehrman mobil: 070-845 51 82 e-mail: [email protected] 
Styrelseordförande Magnus Nilsson mobil: 070-516 06 78 e-mail: [email protected]
www.iapotek.se

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429