iApotek Int AB övertecknad nyemission och ändrad ägarstruktur

iApotek Int AB:s EMISSION TECKNADES TILL 160 %

beQuoted listade bolaget iApotek Int AB, org nr 559048-9638, ("iApotek" eller "Bolaget") har nu slutfört den emission av units om 1,8 MSEK som löpte mellan 23 november 2021 till 7 december 2021. Emissionen tecknades totalt till ett belopp om ca 2,9 MSEK. Då intresset var stort och emissionen övertecknades beslöt styrelsen att utnyttja ett bemyndigande för att ge full tilldelning. Emissionen har tillfört iApotek cirka 2,8 MSEK före emissionskostnader.

Av totalt emitterat belopp utgjorde 180 000 kr en kvittningsemission av aktier som ersättning för den emissionsgaranti som ställdes ut av Marius Lyszczarz genom bolag.

Totalt tecknades 18 581 983 units och 1 200 000 aktier. Aktierna tecknades genom kvittning.

Genom emissionen har Bolaget tillförts 2 787 297 kr före emissionskostnader om 180 000 kr vilket avser kostnader för emissionsinstitut samt revisor.

Totalt ökade antalet aktier i Bolaget från 20 218 831 aktier till 40 000 814 aktier.

Genom emissionen av units finns det utestående 19 288 550 teckningsoptioner av serie 2021/1 (TO1) samt 19 288 550 teckningsoptioner av serie 2021/2 (TO2).

Aktiekapitalet har ökat med 1 978 198 kr till 4 000 081 kr.

Ägarstruktur

Efter genomförd emission har ägarstrukturen förändrats.

En kort sammanfattning av Bolagets ägarstruktur per 2022-02-14.

De största ägarna är nu VD Mikael Ehrman som via sitt bolag KPEQ AB äger 17,85 % samt Marius Lyszczarz med bolag som äger 15,32 % av Bolaget.

Styrelsen i iApotek äger tillsammans ca 23,3 % av Bolaget.

Totalt finns 40 000 814 aktier i bolaget fördelat på ca 2 200 aktieägare.

Namn

Antal aktier

Andel %

KPEQ AB

7 139 612

17,85%

Marius Lyszczarz privat (med bolag)

6 128 965

15,32%

Tikspac AB

3 475 500

8,69%

Xirpe AB

2 451 292

6,13%

Merwais Sherzad

1 791 370

4,48%

Magnus Nilsson

1 628 898

4,07%

Mosquitocloud AB

1 606 666

4,02%

Lars Rambe privat (med bolag)

1 178 500

2,95%

Jerker Vestin

1 010 000

2,52%

Marcin Lyszczarz

1 000 000

2,50%

Totalt tio största ägarna

27 410 803

68,53%

Övriga aktieägare

12 590 011

31,47 %

Totalt

40 000 814

100 %

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail [email protected]

Styrelseordförande Lars Rambe, mobil 0709-369080 e-mail [email protected]

www.iapotek.se

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429