Ökad omsättning för kvartal 3 till 9,4 (8,4 MSEK) samt förbättrad bruttomarginal 39 (28 %). EBITDA-resultat 9 mån -1,4 (-2.9 MSEK) .

 Bolaget har genom lösen av teckningsoptioner tillförts ca 1.03 MSEK.

 

Finansiell översikt
Koncernen (msek) Q3 2022 Q3 2021 9 mån 2022 9 mån 2021
Total intäkter 9,4 8,4 31,2 32,3
EBITDA -1,9 -0,6 -1,4 -2,9
Resultat efter finansiella poster -4,1 1,6 -5,9 -2,9
Balansomslutning 13,3 11,5 13,3 11,5
Soliditet (%) 61,0% 79,0% 61,0% 79,0%
Resultat per aktie (sek) -0,1 0,1 -0,1 -0,1
Likvida medel 3,0 2,6 3,0 2,6
Bruttomarginal (%) 39,0% 28,0% 37,2% 32,9%

 

Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor.

Kommentar finansiell utveckling

Perioden 9-mån 2022. Lägre omsättning, högre EBITDA samt en fortsatt högre bruttomarginal 37,9 % jämfört med 2021 32,9 %

För kvartal 3 totala intäkter högre jämfört med 2021, lägre resultat både avseende EBITDA samt efter finansnetto. Det lägre resultatet är i huvudsak hänförligt till lägre omsättning av produkter med hög täckningsgrad, en korrigering av avskrivning gällande goodwill samt en korrigering av upplupen semesterskuld avseende verksamhetsåren 2016-2021 Korrigeringen av upplupen semesterskuld uppgår till ca 1.1 MSEK.

Moderbolaget iApotek har som kommunicerats i tidigare rapporter inga intäkter och belastas i huvudsak av kostnader för overhead samt kostnader för externa konsulter.

En proforma översiktlig resultatredovisning för dotterbolagen Pharmart samt Eprix (den operativa verksamheten) avseende perioden 9-mån 2022 visar följande omsättning och resultat. Koncernen som helhet kommer även i framtiden att belastas av kostnader för overhead samt externa konsulter.

 

Pro forma

Period jan-sept 2022 (TSEK)

Intäkter

EBITDA

Res e fin netto

Pharmart samt Eprix

31 762

1 296

196

 

Kommentar utveckling verksamheten

För kvartal 3 visar Pharmart samt Eprix, öppenvårdsapotek samt e-handel apotek365, en omsättning om ca 9,4 MSEK (8,5 MSEK). Omsättningen är lägre jämfört med kvartal 2 (11,8 MSEK) och kan delvis förklaras av säsongsvariationer, men också att den sämre ekonomin och konsumtionen nu också påverkar bolagets försäljning.

I korthet är omsättningen avseende receptbelagda läkemedel konstant eller ökande.

Däremot produkter inom hälsa och skönhet och då specifikt premiumprodukter visar en lägre omsättning. För ett sedvanligt öppenvårdsapotek (fysiskt apotek) är generellt fördelningen ca 70 % av omsättningen hänförlig till receptbelagda läkemedel och 30 % hänförligt till produkter inom egenvård, hälsa och skönhet.

När det gäller receptbelagda läkemedel är det myndigheten TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som beslutar både inköpspriser och priser till kund. Detta ger en fastställd, av TLV beslutad, handelsmarginal som oftast är lägre än marginalen på övriga produkter.

De 30 % av omsättningen med fri prissättning har normalt en högre bruttomarginal vilket också gäller för e-handeln apotek365.se. Sammanfattningsvis är omsättningen fortfarande på en hög nivå, men en större del av omsättningen utgörs av produkter med lägre täckningsgrad.

Projektet försäljning av receptbelagda läkemedel genom bolagets e-handel apotek365.se följer tidsplanen avseende den tekniska utvecklingen. Dock är det höga krav från myndigheter när det gäller sekretess och säkerhet. Detta innebär konkret att myndigheter ska godkänna och certifiera hela den tekniska plattformen.

Bolaget har påbörjat ett projekt att minska kostnaden för betald digital marknadsföring. Avsikten är att prioritera de digitala marknadsföringskanaler som bolaget äger, dvs främst mailutskick, Facebook och Instagram. Detta omfattar även en satsning på content som produktvideos och content inom de produktkategorier där bolaget är starka inom sin nisch.

Mikael Ehrman
VD iApotek Int AB

Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail [email protected]

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Om iApotek Int

Webbplats
iapotek.se

Prenumerera

Få löpande information från iApotek Int via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn IAPO ISIN-kod SE0009357429